Specialists

Valentina Nedyalkova, MD cardiologist

Georgi Marinov, MD cardiologist

Ivo Gospodinov, MD cardiologist

Zhivko Dichev, MD cardiologist

Sasho Staykov, MD pulmonologist

Zahari Nikitov, MD endocrinologist

Veselina Tsankova, MD gynecologist

Rafa Djasim, MD gynecologist

Nikola Nikolov, MD neurologist

Mohab Habib, MD surgeon

Tonya Topalova, MD gynecologist