Писмо от НСОРБ по повод официалния старт на кампанията

 In Новини

УВАЖАЕМИ ПРОФ.ВЕКОВ И ДОЦ. МАРЧЕВ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради невъзможността за участието на инж. Даниел Панов – Председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България в днешното събитие, Община Плевен в качеството си на член на НСОРБ приветства участниците от името на Сдружението.

Местните власти разбират важността от участието на общините в дейностите по опазване и подкрепа на здравето. В тази връзка НСОРБ се включи като партньор в националната кампания: „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“.

По традиция през годините НСОРБ подкрепя подобни кампании за прегледи на населението за рак на гърдата, за семейства с репродуктивни проблеми и др.

Общините ни предприемат и осъществяват целенасочени и последователни дейности в областта на здравеопазването и промоцията на здравето. Добрите ни практики са свързани с провеждане на кампании за подобряване на здравната култура на населението, създаване на партньорства и отбелязването на дни по здравни проблеми, както и с осигуряване на безплатни профилактични прегледи за населението, включително в селата, за ранно откриване на остеопороза, белодробни заболявания, СПИН, гръбначни изкривявания, глаукома. В отдалечените от областните центрове общини се осигуряват безплатни помещения за извършване на прегледи от специалисти в различни области на медицината, канят се лекари за безплатна за гражданите консултация, осигурява се транспорт за общо практикуващите лекари, предоставят се помещения на преференциални наеми за ползване от лекарите и т.н.

Над 70 общини подкрепиха настоящата кампания, свързана с превенция на сърдечно-съдовите заболявания, като предоставиха помещения, както в общинските центрове, така и в кметствата. Най-голям интерес са проявили в община Годеч. Желаещите за преглед там са достигнали 900 човека, а в Ардино са достигнали 500. Над 200 човека са записани в Копривщица, Добрич, Оряхово и Гурково, а в други 11 общини желаещите за профилактични прегледи са надхвърлили 100 човека. Едновременно с това заявеният интерес ни показва и част от проблемите, пред които сме изправени.

  • възходяща тенденция на неравенства в здравето – затруднен достъп до здравни услуги, предизвикан от неадекватното географско разположение на БАЛ на територията на страната, нарастващия брой на неосигурени лица; недостатъчно финансиране и дефицит на дейности по здравна превенция; нарастващ брой на лицата без доходи, без образование и с ниска здравна култура, затруднен достъп до високоспециализирана лекарска грижа;
  • липса на интегрирана политика в областта на здравето и недовършена децентрализация – нестабилната нормативна среда, недостатъчно финансиране на системата на здравеопазване и превенцията на заболявания.

НСОРБ благодари за предоставената възможност за включване в кампанията „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“ и за доброто партньорството с Българския кардиологичен институт и БНТ.

За общините е от изключителна важност, че до всяка част от страната ни ще достигнат мобилни екипи и ще бъде осигурен достъп до високоспециализирана лекарска помощ за всички граждани, изявили желание да бъдат прегледани.

На добър час на Кампанията!

Recent Posts

Leave a Comment