Защита на личните данни

Ръководството на Български Кардиологичен Институт се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни Български Кардиологичен Институт и свързаните с него дружества събират и обработват съгласно Общия регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679).