Хирургия

За клиниката:
Клиниката извършва високоспециализирана диагностична и оперативна дейност на заболявания на млечната и щитовидната жлеза, стомаха, тънките и дебелите черва, ректума, ануса, жлъчния мехур, черния дроб, панкреаса, на рани и всички видове хернии на коремната стена и други. С особено голяма значимост е възможността да бъде обхванат целият цикъл на лечение – от прегледа, в това число и профилактичният, до проследяване на пациентите след операцията, особено при пациенти с онкологични заболявания.

Клиниката е модерно оборудвана и разполага с инструментариум и апаратура за прилагане на най-щадящите и прецизни оперативни техники. Интраоперативното ехографско и рентгенографско мониториране се прилагат рутинно при индикации.

Специалистите в клиниката са с голям клиничен и научноизследователски опит, натрупан във водещи клиники в страната и чужбина. Всички са ангажирани със научноизследователска дейност, извършва се и преподавателска дейност. Отскоро към екипа се присъединиха детски и пластичен хирург, както и двама лекари, сертифицирани за роботизирани операции, специализиращи гръдна хирургия.

Дейности:
Лечение на заболявания на гастроинтестиналния тракт

Използват се най-съвременните методи за хирургично третиране на рака на стомаха, дебелото и правото черво и ануса. Предоперативната лъчетерапия, тоталната мезоректална ексцизия и ултраниските предни резекции са утвърдени стандарти при рак на ректума.

Лапароскопският подход е въведен рутинно и се използва и при холецистектомия, отстраняване на части на дебелото и правото черво, лапароскопско стадиране и биопсии. Превъзходството на този метод по отношение на травматичността и съхраняването на функционалността на органите е голямо. Има готовност за внедряване на роботизирана хирургия. Пред оперативната лъчехимио терапия при рак на правото черво и неоадювантната химиотерапия при авансирал карцином на дебелите черва вече заема полагащото им се място. Автоматично извършване на анастомозите скъсява продължителността на операцията и създава по-голяма сигурност.

Лечение на  доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза

Диагностиката на заболяванията е на високо ниво, а най-честите операции са икономично изрязване на доброкачествена находка с налагане на естетичен шев; запазваща гърдата операция при злокачествен тумор с много добър естетичен резултат чрез приложение на онкопластичен подход и отстраняване на жлезата с възможност за възстановяването с импланопластика при желание на пациентката; икономично отстраняване на 1–4 аксиларни лимфни възли в рамките на т.нар. биопсия на сентинелни лимфни възли при наличие на индикации за това; операции за увеличаване или намаляване на млечните жлези по клинични или козметични показания чрез използване на методите на пластичната хирургия.

Лечение на злокачествени заболявания и преканцерози на кожата

Екипът от специалисти прилага всички постижения на инвазивната диагностика,  хирургичното и комплексното лечение на тези заболявания, извършва се точна претерапевтична морфологична диагностика. При индикации за необходимост от оперативно лечение се извършват радикални операции с постигане на максимално благоприятен резултат по отношение на функцията и естетиката на третираната област. При необходимост от оперативна намеса върху регионалната лимфна система тя се прилага в целия спектър на оперативни подходи – сентинелна дисекция по показания и дисекция на възлите от съответните региони (мишници, ингвиноилиачни, шийни и т.н.)

Лечение на заболявания на щитовидната жлеза

В клиниката са въведени всички съвременни оперативни методи при различните по обем операции на щитовидната жлеза. За постигане на максимална ефективност и сигурност при най-сложните операции се използват методи за съхраняване на нервните структури.

Лечение на хернии на предната коремна стена и диафрагмата

И при двата вида хернии е внедрен лапароскопски (минимално инвазивен) подход, което намалява оперативната травма.

Спешна хирургия

Организацията за денонощен прием и лечение на спешни общохирургични заболявания (апендицит, заклещена херния, перфорирала язва, илеус, перитонит, остро кървене на гастроинтестиналния тракт и др.) позволява своевременно извършване на диагностика и оперативното им лечение.