Гастроентерология

За клиниката:
Клиниката по гастроентерология разполага с млад, амбициозен и висококвалифициран екип от способни, взаимно допълващи се лекари със съвременни познания и модерен подход в областта на гастроентерологията. Болничният стационар разполага с осем болнични стаи с по 2, 3 или 5 легла. В рамките на клиниката се намират ехографски кабинет и ендоскопски сектор, където се извършват интервенционални ендоскопски процедури.

Дейности:
В Клиниката по гастроентерология се извършват дейности по диагностика, лечение, профилактика и проследяване на цялата гама заболявания на гастроинтестиналния тракт, чернодробни заболявания и заболявания на панкреаса и жлъчната система.

Клиниката разполага с последно поколение модерно диагностично високотехнологично оборудване, даващо възможност на лекарите за най-съвременен комплексен подход в диагностиката и лечението на пациентите и прилагане на най-актуалните световни стандарти.

Оборудвана е и с най-висок клас ехограф Philips EPQ 7, най-съвремена HD-ендоскопска апаратура с висока резолюция Fuji Film и рентгенов апарат тип «С» рамо.

Извършват се следните диагностични и терапевтични процедури:

 1. Диагностична горна и долна ендоскопия с рутинно приложение на виртуална хромоендоскопия;
 2. Ендоскопска полипектомия и aргон-плазмена коагулация;
 3. Ендоскопска хемостаза /инжекционна, термична и механична/ при кървящи лезии на хранопровод, стомах, дуоденум;
 4. Ендоскопска мукозна резекция и ендоскопска субмукозна дискция за отстраняване на ранни премалигнени лезии на хранопровод, стомах, дебело черво;
 5. Ендоскопско поставяне на гастростоми;
 6. Ендоскопско протезиране със саморазширяващи се метални протези при малигнена обстукция;
 7. Балонна дилатация на хранопровод под ендоскопски контрол;
 8. Лигиране на варици на хранопровода;
 9. Ендоскопско третиране на анастомотични инсуфициенции и фистули;
 10. Ендоскопска екстракция на чужди тела от ГИТ;
 11. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и свързани с нея терапевтични интервенции:
 • папилосфинктеротомия, балонна дилатация на папила Фатери;
 • екстракция на конкременти от жлъчните пътища, механична литотрипсия;
 • ендокопско протезиране с пластмасови и саморазширяващи се метални протези;
 • интрадуктална биопсия.
 1. Диагностична и терапевтична ехоендоскопия:
 • Характеристика и стадиране на субeпителни лезии на ГИТ;
 • Диагностично уточняване на панкреасни кистични неоплазми, солидни тумори на панкреаса и периампуларни тумори;
 • Тънкоиглена биопсия под ехоендоскопски контрол за хистологична и/или цитологична верификация, спестяваща експлоративни оперативни интервенции.
 • Дренаж при панкреасни псевдокисти.
 1. Ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум
 • конвенционална и доплерова ехография;
 • контрастно-усилена ехография;
 • неинвазивна оценка на чернодробна фиброза – еластография;
 • извършване на перкутанни биопсии под ултразвуков контрол;
 • извършване на перкутанни дренажи под ехографски контрол.

Екипът от гастроентеролози работи съвместно с клиниката по хирургия в областта на т.нар. хибридна хирургия. Извършват се интраоперативни ехографии, ендоскопски асистирани лапароскопски операции на стомаха, дебелото черво и билиарната система.