medicinski-specialnosti

Медицински специалности

Лечебните заведения в структурата на Български Кардиологичен Институт са получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти, съгласно изискванията на българското законодателство.

Теоретичното обучение на студентите по медицина и специализантите по медицински специалности кардиология, кардиохирургия, съдова хирургия, анестезиология и интензивно лечение се провежда от Медицински Университет – Плевен.

Практическото обучение на студентите и специализантите се провежда в лечебните заведения на Български Кардиологичен Институт, намиращи се в градовете Плевен, Велико Търново, Варна, Шумен и Ямбол. Те разполагат с необходимите хабилитирани преподаватели и съвременна материално-техническа база за изпълнение на учебната програма за специалността и съответните раздели и модули в нея.

Обучението за придобиване на медицинска специалност се провежда по учебни програми, съгласно номенклатурата на специалностите, утвърдени от министъра на здравеопазването.

Учебните програми включват:

  1. съдържанието и продължителността на задължителното теоретично и практическо обучение;
  2. разпределението по модули от медицинската наука и практика и тяхната продължителност;
  3. задължителните колоквиуми и сроковете за полагането им;
  4. знанията, уменията и компетентностите, които специализантът следва да придобие.

Български Кардиологичен Институт осигурява качеството на обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването чрез вътрешна система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението, която включва и проучване на мнението на специализантите най-малко веднъж годишно.