Обща и клинична патология

За отделението:
Отделението по обща и клинична патология е диагностично звено, в което рутинно се извършва хистологична, хистохимична, имунохистохимична, цитологична и аутопсионна дейност. Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура за максимално автоматизиране на работния процес и за осигуряване на качествено и своевременно диагностициране. Екипът е съставен от медицински лаборанти и лекари специалисти, с възможност за обучение на лекари специализанти.

Дейности:
Ежедневната практика в отделението включва прилагане на съвременни подходи. Основната дейност е свързана с обработката на биопсични проби (тъканни материали, отстранени оперативно). Тя се извършва чрез полуавтоматизиран цикъл на работа, което осигурява бързина и качество на отделните процедури. След преглед под светлинен микроскоп лекар – патолог предоставя хистологичен резултат, включващ описание на наблюденията и базирана на тях диагноза.

Отделението е с възможност за спешна интраоперативна диагностика (т.нар. гефрирно изследване), при която се осъществява микроскопска оценка на замразени тъкани, извършвана по време на оперативна интервенция. Този тип дейност позволява определяне на естеството на биологичния процес (напр. възпалителен, туморен – доброкачествен или злокачествен и т.н.), което има решаващо значение за обема на хирургичната интервенция.

Патологичната лаборатория разполага с широк панел от специални хистохимични оцветявания и имунохистохимични маркери, което значително подпомага правилната диагностика на заболяванията.

Базирайки се на имунохистохимичния метод рутинно се определят утвърдени предиктивни биомаркери (вкл. PD-L1, ALK, ER, PR, HER2, ММR – асоциирани протеини), клинично значими за последваща персонализирана терапия при пациенти със злокачествени процеси (вкл. белодробен карцином, карцином на гърда, коло-ректален, ендометриален карцином и др.).

Цитологичните изследвания на хирургични, ендокринологични и гинекологични проби са част от ежедневните дейности в патологичната лаборатория. Извършва се микроскопска оценка на клетъчни елементи в спонтанно отделени материали или добити с помощта на инструменти (вкл. получени от пунктати, лаважи, аспирати и др.). Цитологичното изследване на щитовидна жлеза подпомага последващия дигностично-лечебен подход при пациентите, като е необходима допълнителна корелация с клинични, ултразвукови и лабораторни резултати. Цитонамазката (т.нар. ПАП тест) и течно-базираната цитология на маточна шийка имат важна роля в превенцията и ранната диагностика на предракови и ракови заболявания в тази анатомична зона. Лабораторията разполага със софтуерно базиран анализ на цитологичните препарати.

Екипът на лабораторията участва и в консултативна дейност на тъканни и клетъчни проби, първоначално обработени и диагностицирани в други патологични звена. Също така, има възможност за дигитализиране на микроскопски препарати и осъществяване на телепатологични консултации.

С цел поддържане и подобряване на качеството на диагностичната дейност, лабораторията участва регулярно във външен контрол към чуждестранни институции, като NordiQC, UK NEQAS, QuIP.

Аутопсионната дейност също е неизменна част от патологичната работа. Постмортално се изследват починали пациенти, като болестните процеси в тях се проучват чрез макроскопски анализ и с последващо прилагане на описаните по-горе диагностични  възможности.

Екипът на отделение по обща и клинична патология работи ежедневно в тясна колаборация с „Лаборатория по медицинска генетика“, „Клиника по медицинска онкология“, както и с всички хирургични звена. Ежеседмично патолозите взимат участие в мултидисциплинарен туморен борд (онклогични комисии), на който се прилага комплексен подход по отношение на диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с онкологични заболявания.