Обща и клинична патология

За отделението:
Патологията е клинико-морфологична дисциплина, изучаваща болестните процеси. Тя изисква тясна колаборация между различните клиники и е пресечна точка между фундаменталните медицински науки и клиничната практика. Отделението по обща и клинична патология е важно диагностично звено и се състои от хистопатологична лаборатория и две аутопсионни зали, с подготвени специалисти и пълен набор от високоспециализирана апаратура и методология.

Дейности:
Отделението по обща и клинична патология извършва диагностика, изследване, анализ, изграждане на стратегии за терапевтично поведение, постмортално изследване.  Ежедневната практика включва представените съвременни подходи.

Напълно автоматизиран цикъл и обработка на биопсични проби – тъканни проби от различни съмнителни или болестно променени участъци, органни структури или цялостно оперативно отстранени органи с последващо изготвяне на широка гама от хистологични изследвания:

Цитологични изследвания – морфологична оценка на биологични течности и клетъчните елементи в тях получени от пунктати, изливи, отмивания, лаважи, аспирати и други методи.

Спешна интраоперативна диагностика (гефрирно изследване) чрез тъканно замразяване и хистологични срези по време на оперативна интервенция с цел определяне естеството на болестния процес, имащо решаващо значение за обема на интервенцията.

Имунохистохимично изследване – високоспециализирано изследване на хистологични или цитологични препарати с цел различаване на видовете тумори, тумороподобни състояния, както и много нетуморни процеси. С метода се определят предиктивни фактори, хистогенеза на тумори, типизиране на тумори, белези определящи, биологичното поведение на тумора (болестния процес), както и изграждане стратегия за терапевтично поведение. Диагностициране на тумори с неясно първично огнище.

Консултация на готови хистологични препарати и парафинови блокове от болестния процес с възможност за цялостно завършени изследвания и представяне на пациента на мултидисциплинарния туморен борд.

Постмортално изследване на трупа и болестните процеси в него с методите на макроскопско изследване и последващ анализ с описаните по-горе методи на хистопатологията.