Неврохирургия

За клиниката:
Клиниката по неврохирургия извършва клинична и научна дейности и обучение на докторанти, специализанти и студенти.  Структурно се състои от два сектора – по краниална и гръбначна хирургия. Клиниката разполага с единствената в страната хибридна операционна зала с интраоперативен ядрено-магнитен резонанс, 3D ангиограф и невронавигация, предоставящи възможност за извършване на най-прецизните високотехнологични мозъчни интервенции в световната медицинска практика.

Дейности:
Секторът по краниална хирургия разполага с най-съвременните възможности за интраоперативна флуоресценция и неврофизиологичен мониторинг, които позволяват безупречно мозъчно картографиране и периферна невростимулация.

Диагностичните и клинични дейности включват ендовазално лечение на мозъчни аневризми, емболизация на мозъчни артериовенозни малформации и туморни формации, механична тромбектомия и стентиране при тромботични и исхемични мозъчни инсулти, хирургично лечение на първични и вторични онкологични мозъчни заболявания, черепномозъчни травматични увреждания, нетравматични мозъчни кръвоизливи, микроваскуларна декомпресия при хемифациален спазъм и тригеминална невралгия, повишено вътречерепно налягане и хидроцефалия, вродени и възпалителни заболявания, хирургия на черепната основа.

Секторът по гръбначна хирургия разполага с единствената в страната система за ендоскопска гръбначна хирургия Joimax последна генерация с интегрирани модули за трансфораминален достъп (TESSYS); интерламинарен достъп (ILESSYS, CESSYS), радиофреквентна аблация (Multizyte).

В сектора по гръбначна хирургия се извършват минимално инвазивни интервенции на предния сегмент на гръбначния стълб (гръден и поясен отдел) с възможност за реконструкция, корекция на сагиталния баланс, смяна на телата на прешлени с изключително висока ефективност, включително странична лумбална фузия (XLIF), коса предна лумбална фузия (OLIF), предна лумбална фузия (ALIF, MIS ALIF), миниторакотомия и предна фузия, артропластика, вертебропластика, кифопластика, хирургично лечение на първични и вторични онкологични заболявания на гръбначния стълб, гръбначномозъчни съдови заболявания и травми, дегенеративни заболявания, сколиоза, дискови хернии, имплантиране на баклофенови и комбинирани интратекални помпи за лечение на болката, онкологични заболявания на периферните нерви, заболявания на шиен, брахиален и лумбален плексус.