Лаборатория по медицинска генетика

Лабораторията по медицинска генетика е тясно специализирана в областта на молекулярната генетика и по-специално молекулярната онкопатология. Тя е част от новосформирания сектор по молекулярна онкопатология, съвместно с отделението по обща и клинична патология. Екипът е съставен от лекари, молекулярни биолози и медицински лаборанти.

Лабораторията по Молекулярна генетика е оборудвана с необходимата за дейността си апаратура, инструментариум и консумативи за провеждане на молекулярно-генетична диагностика, покривайки европейските изисквания за качество при ин витро диагностични процедури. Тя е разработена в съответствие с международните стандарти и правилата за добра лабораторна практика и има за цел придобиване на акредитация в най-скоро време.

Основен акцент в дейността на лабораторията по молекулярна генетика и онкопатология се поставя върху диагностиката на солидни (основно карциноми), спорадично възникнали, злокачествени неоплазии при пациенти над 18 години. Провежданите в лабораторията изследвания са част от необходимите анализи за определяне на диагнозата и прогнозата на редица онкологични заболявания, както и за избора на терапевтичен подход – таргетна (прицелна) терапия, имунотерапия, химиотерапия, хормонотерапия – чрез индивидуален подход.

Идентифицирането на терапевтично релевантни биомаркери в туморните проби се извършва чрез различни утвърдени PCR-базирани методики. Предстои въвеждане на диагностични методи на базата на секвениране от следващо поколение, както и разработване на протокол за работа освен с материал от тумора, също и с течни биопсии.

Екипът на лабораторията работи тясно както с останалите клиники и лаборатории в МБАЛ „Сърце и Мозък“, така и с академични институции при разработката и провеждането на научни проекти.