Високоспециализирана Експертиза в
Служба на Животоспасяването – в Развитие

МБАЛ Сърце и Мозък, Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” е високотехнологична, съвременно оборудвана болница за лечение на сърдечносъдови, неврологични и онкологични заболявания. Болницата разполага с клиники и отделения с най-високото трето ниво на компетентност, съгласно националните медицински стандарти, по кардиохирургия, съдова хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, обща хирургия, ортопедия и травматология, медицинска онкология, лъчелечение, нервни болести, образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина, както и клиники и отделения по кардиология и електрокардиостимулация, инвазивна кардиология, анестезиология и интензивно лечение, интензивно лечение по кардиология, интензивно лечение по кардиохирургия, обща и клинична патология. Клинико-диагностичните структури на болницата включват клинична, имунологична, микробиологична и генетична лаборатории. В болницата се извършват научни и учебни дейности, включително обучение на студенти, специализанти и докторанти, интервенционални и неинтервенционални клинични изпитвания.

В „Сърце и Мозък” в Плевен функционира уникален по своите възможности комплексен онкологичен център, който позволява съвременна диагно­стика и високотехнологичното лечение с единствения в България Гама нож, последно поколение линеен ускорител, 4D скенер, дозиметрично оборудване.

В болницата е изградена електронна сървърна система PACS, позволяваща съхранение и достъп до всички образни диагностични изследвания на пациентите (ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, ангиограф, ехограф, рентген) и предоставяща възможност на лекарите за бързи и точни терапевтични решения в операционните зали. Интегрираната софтуерна система предоставя възможности за получаване на изследвания от болници на територията на цялата страна в реално време и провеждане на онлайн дистанционни кардиохирургични консултации по време на отдалечени ангиографски изследвания.

МБАЛ „Сърце и Мозък“ разполага със 7 многофункционални оперативни зали с възможност за приложение на съвременни хибридни технологии и интраоперативен ядрено-магнитен резонанс, предоставящи достъп на пациентите до най-съвременните световни постижения в областта на кардиохирургията, неврохирургията и радиохирургията.

В условията на пандемията от SARS-CoV-2, болницата осигури най-голямата COVID реанимация в Северна България. Научноизследователската група на БКИ за Пост-COVID синдром инициира една от първите в Европа кампании („Живот след COVID“), с която  дългосрочно и безвъзмездно се проследяват ефектите от вируса върху преболедувалите.