Гръдна хирургия

За отделението:
Отделението по Гръдна хирургия към МБАЛ ‚Сърце и Мозък’ Бургас е звено за модерна медицинска помощ, отговарящо на всички съвременни стандарти. Благодарение на висококвалифицирания екип и наличието на модерна медицинска апаратура отделението предлага лечение на световно ниво.

Екипът извършва предимно мини-инвазивни (VATS) и робот-асистирани оперативни интервенции. По този начин гарантираме на нашите пациенти максимален комфорт, минимална периоперативна болка и оптимален козметичен ефект, кратък болничен престой, бързо възстановяване и връщане към нормалния начин на живот.

Нашите специалисти съчетават разнообразния си опит и квалификации в намирането на решения за множество различни състояния, касаещи гръдната, общата и реконструктивната хирургия. Клиничната дейност на отделението включва още образна диагностика, функционална диагностика и инвазивни изследвания, предоперативна оценка, следоперативни грижи и рехабилитация. В процеса на лечение се извършват множество интердисциплинирани консултации.

На пациентите и техните придружители се осигуряват консултиране и подкрепа от психолог с опит в когнитивно-поведенческа и схема терапия.

Дейности:
Дейностите в областта на хирургичното лечение включват:

– оперативно лечение на белодробен карцином, мезотелиом, карцином на хранопровода, злокачествени заболявания на медиастинума;
– диагностични операции при заболявания на белия дроб, средостението и лимфните възли в областта на шията и аксилите, ингвиналната област – медиастиноскопия, торакоскопия и бронхоскопия; хибридни операции – перкутанна биопсия под образен контрол;
– палиативни операции при авансирали онкологични заболявания, засягащи органите на гръдния кош;
– операции на трункус симпатикус (truncus sympathicus) и плексус спланхникус (plexus splanchnicus) при хиперхидроза и за обезболяване при карцином на панкреаса и хроничен панкреатит;
– операции при заболявания на щитовидната жлеза;
– лечение на заболявания на млечните жлези;
– екстирпация на доброкачествени тумори на органите в гръдния кош и гръдната стена;
– оперативни интервенции при пневмоторакс, белодробен емфизем, плеврални и перикардни изливи;
– реконструктивни операции на гръдната стена при вродени и придобити деформации и дефекти;
– резекция, реконструкция и сутура на трахея, бронхи и хранопровод при неоплазми, стенози и травма;
– екстракция на чужди тела от трахео-бронхиалното дърво чрез конвенционален и бронхоскопски метод, както и осигуряване на проходими дихателни пътища;
– резекция, реконструкция и сутура на диафрагмата при хернии, травма и тумори;
– цялостна диагностика и лечение при паразитни кисти на органите в гръдния кош;
– операции на медиастинума – биопсия и екстирпация на неоплазми, дренаж при инфекции, медиастинална лимфаденектомия, медиастинотомия, медиастиноскопия и операции върху гръдния проток;
– корекции при синдром на горната торакална апертура – thoracic outlet syndrome;
– спешни оперативни интервенции при травми на органите в гръдния кош.