produljavashto-obuchenie

Продължаващо обучение

Български Кардиологичен Институт, съвместно с Български Лекарски Съюз, провежда редица мероприятия за продължаващо обучение на лекари след придобиване на правото за упражняване на лекарска професия под формата на семинари, конгреси, симпозиуми, курсове, индивидуално обучение и програми за професионална квалификация.

Продължаващото обучение включва основно теми, представящи постиженията на съвременната медицинска наука, медицинските стандарти, клиничните и фармакотерапевтичните препоръки в специалностите обща медицина, кардиология, кардиохирургия, неврология, неврохирургия, съдова хирургия, анестезиология и интензивно лечение, образна диагностика.