Клинично развитие, основано на научен опит
и усъвършенствани методологии

Клинични изпитвания

Български Кардиологичен Институт в сътрудничество с фармацевтичната индустрия участва активно в клиничното развитие чрез анализ на данни за здравните грижи, иновативните здравни технологии, усъвършенстваните методологии и научния опит.

Всички клинични изпитвания се провеждат в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство и в стриктно изпълнение на правилата за Добра клинична практика.

Рандомизираните клинични изпитвания, реализирани в структурите на Български Кардиологичен Институт (приключени и текущи) включват:

klinichni-izpitvania-1
 • ODDYSSEY – рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване с паралелни групи за оценка на ефекта на SAR236553/REGN727 (alirocumab) върху появяването на сърдечносъдови събития при пациенти, наскоро преживели остър коронарен синдром.
 • MEIN/10/RAN-CAD/003 – рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване с паралелни групи за оценка на ефикасност на ranolazine при пациенти с коронарна артериална болест.
 • PIONEER AF-PCI – рандомизирано, открито, контролирано, многоцентрово клинично изпитване, изследващо две стратегии за лечение с rivaroxaban, и стратегия за лечение с перорален антагонист на вит.К, с коригиране на дозата при пациенти с предсърдно мъждене, преминали перкутанна коронарна интервенция.
 • SPIRE-FH – рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, клинично изпитване с паралелни групи за оценка на ефикасност, безопасност и поносимост на PF-04950615; RN316 (bococizumab) за лечение на пациенти с хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия.
 • RE-DUAL PCI – рандомизирано, проспективно, открито, със заслепена крайна точка (PROBE) клинично изпитване за оценка на двукомпонентна антитромботична терапия с dabigatran etexilate плюс clopidogrel или ticagrelor в сравнение с трикомпонетна терапия с warfarin плюс clopidogrel или ticagrelor и acetylsalicylic acid при пациенти с неклапно предсърдно мъждене (NVAF), приминали перкутанна коронарна интервенция с поставяне на стент.
 • ЕNSURE-AF- рандомизирано, проспективно, открито клинично изпитване с паралелни групи и заслепена крайна точка (PROBE) за сравнение на edoxaban (DU-176b) c enoxaparin/warfarin последвано от самостоятелно приложение на warfarin при пациенти, преминали планирана електрическа кардиоверсия при неклапно предсърдно мъждене.
 • AEGIS-I – рандомизирано, многоцентрово, плацебо-контролирано, с вариращи дози клинично изпитване на безопастността и поносимостта на многократно приложение на доза от CSL112 при пациенти с остър инфаркт на миокарда.
 • MARINER – рандомизирано, многоцентрово, плацебо-контролирано клинично изпитване за оценка на rivaroxaban относно намаляване на риска от венозна тромбоемболия след болнично лечение на клинично диагностицирани пациенти.
 • GEMINI ACS1 –рандомизирано, двойно-сляпо, двойно-маскирано, активно контролирано, с паралелни групи, многоцентрово клинично изпитване за сравняване на безопасността на rivaroxaban в сравнение с acetylsalicylic acid в допълнение към терапия с clopidogrel или ticagrelor при пациенти с остър коронарен сидром.
klinichni-izpitvania-2
 • DU176b-C-Е314 – рандомизирано, с паралелни групи, многоцентрово клинично изпитване за оценка на edoxaban при нелекувани с антикоагуланти пациенти с неклапно предсърдно мъждене (NVAF) и висок креатининов клирънс.
 • CV185-316 – рандомизирано, открито, 2х2 факториално контролирано клинично изпитване за оценка на безопасността на apixaban спрямо вит.К антагонист и acetylsalicylic acid, спрямо плацебо и acetylsalicylic acid, при пациенти с предсърдно мъждене и остър коронарен синдром или перкутанна коронарна интервенция.
 • NOAH-AFNET6 – рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано клинично изпитване, оценяващо приложението на перорални антикоагуланти или антагонисти на вит.К при пациенти с висок процент епизоди на предсърдно мъждене.
 • PANTHEON – рандомизирано, многоцентрово, плацебо-контролирано, с паралелни групи, двойно-сляпо клинично изпитване за оценка на ефикасност, безопасност, фармакокинетични и фармакодинамични ефекти на перорален аденозин A1 рецепторен агонист (neladenoson bialanate) в продължение на 20 седмици при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и редуцирана фракция на изтласкване.
 • PROMINENT – рандомизирано, плабецо-контролирано, заслепено клинично изпитване, оценяващо приложението на pemafibrate за намаляване на сърдечносъдовите събития чрез понижаване на триглицеридите при пациенти с диабет.
 • CHAMPION PHOENIX – рандомизирано, контролирано, двойно-сляпо клинично изпитване, сравняващо cangrelor c clopidogrel при пациенти, преминали перкутанни коронарни интервенции.
 • ТАО- рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано, многоцентрово клинично изпитване, оценяващо ефективността на otamixaban с нефракциониран heparin плюс eptifibatide при пациенти с нестабилна ангина или NSTEMI, подлежащи на ранна инвазивна оценка.
 • CLEAR Outcomes- рандомизирано, двойно-сляпо, паралелно, плацебо-контролирано клинично изпитване за оценка на ефектите на bempedoic acid върху появата на сериозни сърдечносъдови събития при пациенти със сърдечносъдови заболявания.
 • GLORIA-AF- проспективно, обсервационно, кохортно клинично изпитване за проследяване на ефектите от антитромботична терапия при пациенти с предсърдно мъждене.
 • APEX – рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано, паралелно, многоцентрово клинично изпитване, оценяващо ефикасност и безопасност при продължителна употреба на betrixaban в сравнение с enoxaparin за превенция на венозна тромбоемболия при пациенти със заболяване в остра фаза.
 • PRAGUE-13 – многоцентрово, рандомизирано, контролирано клинично изпитване, оценяващо две терапевтични стратегии за лечение на пациенти с остър инфаркт на миокарда със ST-елевация (STEMI), които имат поне една сигнификантна стеноза на други съдове – комплексна реваскуларизация в сравнение с консервативна терапия.