Ние търсим

СБАЛК „Мадара“ Шумен

„Специализирана болница за активно лечение по кардиология Мадара“ ЕАД търси да назначи динамични специалисти със завършено висше образование по специалност медицина с образователно квалификационна степен Магистър и професионална квалификация Лекар.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование – магистър по медицина;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 • Професионален интерес;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Възможност за специализация по Кардиология;
 • Професионално и кариерно развитие;
 • Отлична материална база, високотехнологично оборудване и квалифицирани специалисти;
 • Работа на трудов договор на пълен работен ден;

 

Ако търсите възможност за професионално развитие в здравно заведение, което работи по европейски стандарти за лечение с отлични условия на труд и заплащане може да изпратите актуални автобиография, мотивационно писмо и снимка на e-mail: [email protected]

МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Бургас

МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Бургас търси да назначи млади и опитни динамични МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Изисквания:

 • Придобита образователно-квалификационна степен;
 • Отлични препоръки и професионален интерес;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит като медицинска сестра и владеене на английски език е предимство.

Описание на длъжността:

 • Осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи за пациентите;
 • Приема постъпващите в клиниката болни и ги запознава с утвърдения Правилник за вътрешния ред;
 • Проследява и регистрира лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;
 • Оказва грижи за психичното, физическото и социалното здраве на пациентите;
 • Извършва профилактика в областта на хигиената, индивидуалното и общественото здраве;
 • Работи, спазвайки професионалната етика;
 • Участва в ежедневен рапорт на медицинските сестри и се запознава със състоянието на болните;
 • Асистира на лекар при извършване на манипулации и интервенции.

Предоставяме Ви възможност за:

 • Бързо професионално развитие;
 • Работа в динамична среда;
 • Много добро възнаграждение.

Ако търсите възможност за професионално развитие в здравно заведение, което работи по европейски стандарти за лечение с отлични условия на труд и заплащане може да изпратите актуални автобиография, мотивационно писмо и снимка на e-mail: [email protected]

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “СБАЛК Варна” ЕАД обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

I. Лекари специализанти по „Кардиология“ в отделение по кардиология – 5 бр.:

 1. Mясто на работа – „СБАЛК Варна“ ЕАД, гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.00;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.
 1. Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране на кандидатите се изчислява по следния начин:

 1. Средния успех от следването и държавните изпити – критерий „А“
 2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността за която се кандидатства – критерий – „B“
 3. Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценката от събеседването – критерий „C“
 4. Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – критерий „D“

Балът се формира по следния начин: A+B+D+3*С

Максималният бал, който може да получи един кандидат е 36.

 

Срокът за подаване на документите е до 02.12.2023 г.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адреса на лечебното заведение: гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100

Длъжностната характеристика, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на адреса на лечебното заведение гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100.

Телефон за информация относно конкурса: 02/960 36 70.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи, след което ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраният кандидат ще се назначи на длъжност „лекар, специализант по кардиология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за лекари специализанти в „СБАЛК Варна“ ЕАД.