Ние търсим

МБАЛ „Сърце и мозък” Бургас

МБАЛ „Сърце и Мозък” Бургас търси да назначи млади и опитни динамични МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Изисквания:

 • Придобита образователно-квалификационна степен;
 • Отлични препоръки и професионален интерес;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит като медицинска сестра и владеене на английски език е предимство.

Описание на длъжността:

 • Осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи за пациентите;
 • Приема постъпващите в клиниката болни и ги запознава с утвърдения Правилник за вътрешния ред;
 • Проследява и регистрира лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;
 • Оказва грижи за психичното, физическото и социалното здраве на пациентите;
 • Извършва профилактика в областта на хигиената, индивидуалното и общественото здраве;
 • Работи, спазвайки професионалната етика;
 • Участва в ежедневен рапорт на медицинските сестри и се запознава със състоянието на болните;
 • Асистира на лекар при извършване на манипулации и интервенции.

Предоставяме Ви възможност за:

 • Бързо професионално развитие;
 • Работа в динамична среда;
 • Много добро възнаграждение.

Ако търсите възможност за професионално развитие в здравно заведение, което работи по европейски стандарти за лечение с отлични условия на труд и заплащане може да изпратите актуални автобиография, мотивационно писмо и снимка на e-mail: [email protected]

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “СБАЛК Мадара” ЕАД обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

I. Лекари специализанти по „Кардиология“ в отделение по кардиология – 1 бр.:

 1. Mясто на работа – „СБАЛК Мадара“ ЕАД, гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

Срокът за подаване на документите е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата (до 08.03.2023 г.).

Документи за участие могат да бъдат подавани на адреса на управление: гр. Шумен 9705, ул. „София“ № 24, вх. 1, ет. 1, ап. 3

Длъжностната характеристика, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на адреса на лечебното заведение гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

Телефон за информация относно конкурса: 02/960 36 70.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи, след което кандидатите ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраният кандидат ще се назначи на длъжност „лекар, специализант по кардиология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за лекари специализанти в „СБАЛК Мадара“ ЕАД.