Ние търсим

МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Бургас

МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Бургас търси да назначи млади и опитни динамични МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Изисквания:

 • Придобита образователно-квалификационна степен;
 • Отлични препоръки и професионален интерес;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит като медицинска сестра и владеене на английски език е предимство.

Описание на длъжността:

 • Осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи за пациентите;
 • Приема постъпващите в клиниката болни и ги запознава с утвърдения Правилник за вътрешния ред;
 • Проследява и регистрира лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;
 • Оказва грижи за психичното, физическото и социалното здраве на пациентите;
 • Извършва профилактика в областта на хигиената, индивидуалното и общественото здраве;
 • Работи, спазвайки професионалната етика;
 • Участва в ежедневен рапорт на медицинските сестри и се запознава със състоянието на болните;
 • Асистира на лекар при извършване на манипулации и интервенции.

Предоставяме Ви възможност за:

 • Бързо професионално развитие;
 • Работа в динамична среда;
 • Много добро възнаграждение.

Ако търсите възможност за професионално развитие в здравно заведение, което работи по европейски стандарти за лечение с отлични условия на труд и заплащане може да изпратите актуални автобиография, мотивационно писмо и снимка на e-mail: [email protected]

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

I. Лекар специализант по „Образна диагностика“ към Отделение по образна диагностика – 1 бр.:

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

 

II. Лекар специализант по „Медицинска онкология“ към Клиника по медицинска онкология – 2 бр.:

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

 

III. Лекар специализант по „Съдова хирургия“ към Клиника по съдова хирургия – 1 бр.:

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

 

Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране на кандидатите се изчислява по следния начин:

 1. Средния успех от следването и държавните изпити – критерий „А“
 2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността за която се кандидатства – критерий – „B“
 3. Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценката от събеседването – критерий „C“
 4. Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – критерий „D“

Балът се формира по следния начин: A+B+D+3*С
Максималният бал, който може да получи един кандидат е 36.

Срокът за подаване на документите за всяка от конкурсните длъжности е до 23.07.2024 г., включително.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:

“Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г.М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3

Длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/960 36 70.

Провежда се подбор по документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраните кандидати се назначават на длъжностите „лекар, специализант по акушерство и гинекология“, „лекар, специализант по кардиохирургия“, „лекар, специализант по неврохирургия“, „лекар, специализант по нервни болести“, „лекар, специализант по ортопедия и травматология“, „лекар, специализант по хирургия“, „лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“  с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за лекари специализанти в „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД.

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

I. Лекар специализант по „Кардиохирургия“ към Второ отделение по кардиохирургия – 2 бр.:

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Бургас, ул. „Здраве“ № 29
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

 

II. Лекар специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ към Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение – 1 бр.:

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Бургас, ул. „Здраве“ № 29
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

 

III. Лекар специализант по „Гастроентерология“ към Втора клиника по гастроентерология – 2 бр.:

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Бургас, ул. „Здраве“ № 29
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;

Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

 

Оценяването се извършва по шестобалната система. Балът за класиране на кандидатите се изчислява по следния начин:

 1. Средния успех от следването и държавните изпити – критерий „А“
 2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността за която се кандидатства – критерий – „B“
 3. Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценката от събеседването – критерий „C“
 4. Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – критерий „D“

Балът се формира по следния начин: A+B+D+3*С
Максималният бал, който може да получи един кандидат е 36.

Срокът за подаване на документите за всяка от конкурсните длъжности е до 23.07.2024 г., включително.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:

“Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г.М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3

Длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/960 36 70.

Провежда се подбор по документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраните кандидати се назначават на длъжностите „лекар, специализант по кардиохирургия“, „лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“ и „лекар, специализант по гастроентерология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за лекари специализанти в „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

I. Лекар специализант по „Урология“ към Клиника по урология – 1 бр.:

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Бургас, ул. „Здраве“ № 29
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

 

Оценяването се извършва по шестобалната система. Балът за класиране на кандидатите се изчислява по следния начин:

 1. Средния успех от следването и държавните изпити – критерий „А“
 2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността за която се кандидатства – критерий – „B“
 3. Резултатът от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – оценката от събеседването – критерий „C“
 4. Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – критерий „D“

Балът се формира по следния начин: A+B+D+3*С
Максималният бал, който може да получи един кандидат е 36.

Срокът за подаване на документите за всяка от конкурсните длъжности е до 30.07.2024 г., включително.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:

“Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г.М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3

Длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/960 36 70.

Провежда се подбор по документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраните кандидати се назначават на длъжностите „лекар, специализант по урология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за лекари специализанти в „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД.