Ние търсим

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “СБАЛК Варна” ЕАД обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

Лекари специализанти по „Кардиология“ – 3 бр.:

 1. Mясто на работа – „СБАЛК Варна“ ЕАД, гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да е по-нисък от 4.00;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

Срокът за подаване на документите за всяка от конкурсните длъжности е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата (до 22.07.2021 г.).

Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:

“СБАЛК Варна” ЕАД, адрес на дейност гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100

Длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/960 36 70.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи, след което кандидатите ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраните кандидати се назначават на длъжността „лекар, специализант по кардиология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за лекари специализанти в “СБАЛК Варна” ЕАД.

 

МБАЛ „Сърце и мозък” Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък” е най-модерната кардио и неврохирургична база на Балканския полуостров. Болницата е оборудвана с последно поколение апаратура без аналог в Източна Европа и разполага с отеления по кардиохирургия, съдова хирургия, кардиология, неврохирургия.

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък” търси да назначи ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Изисквания за длъжността:
– Завършено образование – медицина;
– Призната специалност по Кардиология;
– Клиничен опит по специалността ще се счита за предимство;
– Професионален интерес;
– Добра компютърна грамотност;
– Владеене на английски език е предимство.

Задължения и отговорности:
– Осъществява кардиологични консултации на пациенти в лечебното заведение;
– Назначава терапия;
– Провежда ежедневни визитации и докладва на Началника на „Клиниката по кардиология” за състоянието на пациентите;
– Води болничната документация – ИЗ и други специфични за „Клиниката по кардиология” документи;
– Своевременно назначава и извършва необходимите диагностични изследвания и лечебни процедури;
– Приема пациенти в „Клиниката по кардиология”;
– Изписва болните с епикриза с оформено мотивирано крайно лечебно–диагностично заключение с препоръки за амбулаторното наблюдение;
– Дава сведения за състоянието на пациентите на техните близки;
– Участва в обсъждане и уточняване на клинични случаи като своевременно уведомява началника на „Клиниката по кардиология” за затруднения и усложнения възникнали в хода на заболяването;
– Участва в лекарски консилиуми;
– Дава дежурства в отделението;
– Дава дежурства на разположение;
– Непрекъснато повишава квалификацията си.

Предоставяме Ви възможност за:
– Бързо професионално развитие;
– Работа в динамична среда;
– Добро възнаграждение.

Ако търсите възможност за професионално развитие в здравно заведение, което работи по стандартите за лечение на сърдечносъдови заболявание на Европейското кардиологично дружество, с отлични условия на труд и заплащане може да изпратите актуални автобиография, мотивационно писмо и снимка на e-mail: m.decheva.hq@comleague.com