Ние търсим

Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък” е най-новото лечебно заведение, първата кардиохирургия в Северна България. От 1 юли 2019 г. болницата отвори врати и в град Бургас. Лечебното заведение е оборудвано с последно поколение апаратура без аналог в Източна Европа и разполага с висококвалифицирани специалисти.

МБАЛ „Сърце и мозък” гр. Бургас търси да назначи:

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Изисквания за длъжността:
– Придобита образователно-квалификационна степен;
– Опит като медицинска сестра минимум 1 година;
– Отлични препоръки и професионален интерес;
– Компютърна грамотност;
– Владеенето на английски език е предимство.

Описание на длъжността:
– Осигуряване на качествени и ефективни здравни грижи за пациентите в клиниката;
– Приема постъпващите в клиниката болни и ги запознава с утвърдения Правилник за вътрешния ред;
– Проследява и регистрира лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;
– Оказва грижи за психичното, физическото и социалното здраве на пациентите;
– Извършва профилактика в областта на хигиената, индивидуалното и общественото здраве;
– Работи, спазвайки професионалната етика;
– Участва в ежедневен рапорт на медицинските сестри и се запознава със състоянието на болните;
– Асистира на лекар при извършване на манипулации и интервенции.

Предоставяме Ви възможност за:
– Бързо професионално развитие;
– Работа в динамична среда;
– Много добро възнаграждение.

Ако имате желание да повишите квалификацията си и търсите възможност за професионално развитие в здравно заведение, което работи по стандартите за лечение на сърдечносъдови заболявание на Европейското кардиологично дружество, с отлични условия на труд и заплащане, моля изпратете актуални автобиография, мотивационно писмо и снимка на info@cardiacinstitute.bg.

 

МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК – ПЛЕВЕН

На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

I. Лекари специализанти по „Кардиология“ към Клиника по кардиология – 3 бр.:

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

II. Лекар специализант по „Неврохирургия“ към Клиника по неврохирургия – 1 бр.:

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

III. Лекар специализант по „Кардиохирургия“ към Клиника по кардиохирургия – 1 бр.:

 Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2

 1. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 2. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 3. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

 IV. Лекари специализанти по „Образна диагностика“ към Отделение по Образна диагностика – 2 бр.: 

 1. Mясто на работа – „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

Срокът за подаване на документите за всяка от конкурсните длъжности е до 08.11.2019 г.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:

“Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г.М. Димитров“ № 1, офис сграда № 3

Длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/960 36 70.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи, след което кандидатите ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраните кандидати се назначават на длъжностите „лекар, специализант по кардиология“, „лекар, специализант по неврохирургия“, „лекар, специализант по кардиохирургия“ и „лекар, специализант по образна диагностика“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за лекари специализанти в „Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“ ЕАД.

 

СБАЛ ПО КАРДИОЛОГИЯ – ПЛЕВЕН

На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД  обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

I. Лекари специализанти по „Кардиология“ към Отделение по Обща кардиология – 3 бр.: 

 1. Mясто на работа – „Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД, гр. Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 91.
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

Срокът за подаване на документите по обявените конкурсни длъжности е до 08.11.2019 г.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:

“Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изгрев“, бул. „Г.М. Димитров“ № 1.

Длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/960 36 70.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи, след което кандидатите ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраните кандидати се назначават на длъжността „лекар, специализант по кардиология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за лекари специализанти в „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД.

 

СБАЛ ПО КАРДИОЛОГИЯ – ВАРНА

На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна” ЕАД обявява конкурс за заемане на следните свободни длъжности за лекари специализанти в лечебното заведение, както следва:

I. Лекари специализанти по „Кардиология“ към Отделение по Обща кардиология – 2 бр.: 

 1. Mясто на работа – „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна“ ЕАД, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100.
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар-специализант“ не може да по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

Срокът за подаване на документите по обявените конкурсни длъжности е до 09.11.2019 г.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:

“Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район „Приморски“, ж.к. „Чайка“, ул. „Никола Вапцаров“ № 1.

Длъжностните характеристики на конкурсните длъжности, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/960 36 70.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи, след което кандидатите ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраните кандидати се назначават на длъжността „лекар, специализант по кардиология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за лекар – специализант в „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна“ ЕАД.

 

СБАЛ ПО КАРДИОЛОГИЯ – ШУМЕН

На основание чл. 90 от КТ и чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “Специализирана болница за активно лечение по кардиология Мадара” ЕАД обявява конкурс за заемане на следната свободна длъжност за лекар специализант в лечебното заведение, както следва:

I. Лекар специализант по „Кардиология“ към Отделение по Обща кардиология – 1 бр.: 

 1. Mясто на работа – „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Мадара” ЕАД, гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63
 2. Характер на работа – съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Правилника за устройството и вътрешния трудов ред, както и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина и съответните медицински стандарти и длъжностната характеристика;
 3. Изисквания за длъжността съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителния директор на дружеството.
 4. Необходими документи:
 • Автобиография в европейски формат;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование със степен „Магистър по медицина“ със съответните приложения, като успехът на кандидата за длъжността „лекар специализант“ не може да бъде по-нисък от 4.50;
 • Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;
 • Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;
 • Други документи за професионална квалификация, умения и опит.

Срокът за подаване на документите е до 09.11.2019 г.

Документи за участие могат да бъдат подавани на адрес:

“Специализирана болница за активно лечение по кардиология Мадара” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „София“ № 24, вх. 1, ет. 1, ап. 3

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност, както и допълнителна информация за условията за участие може да се получи на същия адрес.

Телефон за информация относно конкурсите: 02/960 36 70.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи, след което кандидатите ще бъдат поканени на събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение. Избраните кандидати се назначават на длъжността „лекар, специализант по кардиология“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за лекари специализанти в „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Мадара“ ЕАД.

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.