Наследственa тромбофилия

Тромбофилия

Системата, която контролира баланса между различните състояния на кръвта в кръвоносната ни система е много сложна и при нормални обстоятелства е динамична и фино балансирана. Когато е необходимо организмът да се предпази от застрашаваща живота загуба на кръв, се активира сложна каскада от различни молекули, които имат за цел засилено кръвосъсирване. Противоположна е функцията на каскадата от фактори, имащи противосъсирващ ефект и водещи до фибринолиза или намалена способност за кръвосъсирване (антикоагулационна каскада).

Твърде силният ефект на фактори от каскадата на кръвосъсирване или твърде слаб ефект на антикоагулационните фактори може да доведе до повишена склонност за формиране на тромби – т.нар. тромбофилия, които могат да запушат кръвоносните съдове. Тромбофилията може да се дължи на различни фактори на външната среда, на генетична предразположеност или на комбинация от двете.

Наследствена предразположеност

Преди да се пристъпи към изясняване на генетична предразположеност към тромбофилия е добре да се изключи наличието на доста по-често срещаните външни фактори или други заболявания – например, онкологични заболявания, продължително обездвижване, усложнена бременност, тежки чернодробни заболявания, наднормено тегло, метаболитни нарушения, антифосфолипидни и други автоантитела, хормонална терапия и контрацепция и други.

Най-честите генетични причини за тромбофилия в света са генетичният вариант на Лайден в гена за фактор 5 и вариант в гена за фактор 2. Известна роля имат варианти в гена MTHFR, който има отношение към обмяната на хомоцистеин и фолати в организма, както и вариант в регулаторния участък на гена PAI-1. По-редки, но със силен тромботичен ефект са генетично обусловените дефицит на антикоагулационните фактори протеин C, протеин S и антитромбин III, както и някои много редки други състояния (повишени нива на фактори VIII, IX, XI на кръвосъсирването, дисфибриногенемия, АСЕ дефект и други).

Кои гени са свързани със заболяването

В лабораторията по медицинска генетика на МБАЛ „Сърце и Мозък“ Плевен се предлага генетичен анализ (генотипиране) на 5 от най-честите генетични варианти, асоциирани с генетична предразположеност към тромбофилия.

Фактор 5
Фактор V (FV) е протеин от системата на кръвосъсирване. Нормално той се инактивира от Протеин С. Мутацията, известна като вариант на Лайден, прави инактивирането на фактор 5 невъзможно и веднъж започнала, каскадата на кръвосъсирване в този случай трудно може да се прекъсне. Това е най-честата генетична причина за тромбофилия. Тя е свързана с най-малко 3 до 8 пъти по-висок риск за венозни тромбози.

Фактор 2
Фактор II (FII, протртомбин) е протеин от системата на кръвосъсирване. Мутацията c.*97G>A има за ефект повишени нива на фактора в кръвта и повишена склонност към тромбообразуване. Това е втората по честота генетична тромбофилия, свързана с поне 3 до 5 пъти по-висок риск за тромбоза, като са възможни не само венозни, но и артериални тромбози; по-чести са усложненията по време на бременност.

PAI-1
PAI-1 нормално потиска фибринолизата (разграждането на тромби). Генетичният вариант „4G“ в регулаторния участък на гена има за ефект повишени нива на PAI-1 в кръвта, което се свързва с леко намалена способност за разграждане на тромбите и с повишен риск за сърдечносъдови заболявания (остър миокарден инфаркт, мозъчен инсулт) в млада възраст (вероятно при наличие и на друг рисков фактор като мутация във фактор 2, дефицит на протеин С или на протеин S; високи нива на триглицериди и глюкоза в кръвта, наднормено тегло и др.).

MTHFR
MTHFR е ензим от метиловия метаболитен цикъл, важен за превръщането на хомоцистеин в метионин и за синтеза на фолати. Различни генетични варианти, най-чести сред които са c.665C>T (p.Ala222Val) и c.1286A>C (p.Glu429Ala), вероятно водят до намалена активност на ензима в определени случаи, което може да доведе до повишени нива на хомоцистеин в плазмата (хиперхомоцистеинемия) и урината (хиперхомоцистинурия), особено при недостиг на фолати в серума, на витамини от група Б или при терапия с медикаменти като метотрексат. Хиперхомоцистеинемията се определя като рисков фактор за атеросклеротични изменения на съдовете (уврежда се съдовият ендотел) и за прекомерно активиране на тромбцитите, и така се свързва с повишен риск за венозна тромбемболия, коронарна сърдечносъдова болест, остър миокарден инфаркт, инсулт, хипертония, периферна артериопатия, рецидивиращи спонтанни аборти или раждане на дете с дефект на невралната тръба. Ефектът се подсилва при наличие на друга генетично обусловена тромбофилия (например фактор 5 Лайден).

Активираният протеин C (APC) и протеин S са антикоагулантни фактори, които инактивират фактор 5; вроден дефицит на един от тях води до тромбофилия. Друг важен антикоагулант е антитромбин III, който също инхибира различни молекули от каскадата на кръвосъсирване (включително фактор 2) и се произвежда от черния дроб; намалената му активност (например поради генетичен дефект) също води до тромбофилия. За разлика от предходните генетични варианти, дефицитът на протеин C, протеин S или antithrombin III не се изследва чрез генетични методи, а за тях се съди по намалената активност на трите компонента в кръвта (в Клинична лаборатория).

Как да разпознаем рисковите пациенти (индикации за генетично изследване)

Симптомите на генетичната тромбофилия не са строго специфични. Най-често се наблюдават непровокирани епизоди на венозна тромбоза, която се изразява като белодробна тромбемболия (БТЕ) или тромбоза на дълбоките вени на долните крайници, обикновено в по-млада възраст. Възможни са и други, по-нетипични места на възникване на венозна тромбоза. От друга страна артериални тромбози (тромбемболии) обикновено не са типични за генетичната тромбофилия; при тях често се касае по-скоро за атеросклеротични изменения на съдовете, метаболитни нарушения, тромбоцитни отклонения и други.

Характерни симптоми при рисковите пациенти са:

  • Първи непровокиран тромбемболичен епизод в млада възраст (под 50 г.)
  • Повтарящи се непровокирани тромбози.
  • Тромбоза в нетипично място (повърхностни, кожни вени, чернодробна тромбоза, мозъчни венозни тромбози и др.)
  • Тромбемболичен епизод при жени по време на употреба на някои перорални контрацептиви или хормон-заместителна терапия.
  • Наличие на двама или повече кръвни родственици (от първа и втора степен) с тромбоза.
  • Идентифициран при кръвен родственик патогенен генетичен вариант в комбинация с позитивна лична или фамилна анамнеза.
  • Рецидивиращи спонтанни аборти (>2) и усложнения на бременността с неясна причина.
  • Изясняване на клинично проявена хиперхомоцистеинемия или хиперхомоцистинурия: изследване на варианти в гена MTHFR, особено в контекста на репродуктивното здраве и необходимостта от набавяне на достатъчно фолиева киселина по време на бременността. Изследването е показано и при пациенти на терапия с цитостатика метотрексат (при лечение на остра лимфоцитна левкемия, ревматоиден артрит и др.).
  • Случаи на ранен миокарден инфаркт в семейството (под 45-50 г.): има данни, че сред носителите на два варианта 4G в гена PAI-1 са по-чести фамилните случаи на ранен инфаркт на миокарда или мозъчен инсулт.

Как можете да разберете, дали сте показани за изследване

Оценката на показанията за молекулярно-генетичен анализ най-често се прави от лекуващия Ви лекар специалист (съдов хирург, кардиолог, кардиохирург, личен лекар) или лекар със специалност медицинска генетика. Разговорът с лекар генетик се нарича медико-генетична консултация (МГК). Ако при Вас са налице някои от посочените по-горе характеристики, при нас може да се обсъди целта и същността на изследването. Можете да се свържете с нас и да запазите час за консултация на контакти.

Как протича изследването

Лекарят специалист, който Ви лекува и проследява, е преценил, че сте подходящ за анализ и Ви обяснява същността на заболяването и на изследването. На този етап можете да се възползвате от първична МГК при нас, но ако нямате такава възможност, лекуващият лекар може да вземе пробата и да ни я изпрати, заедно с подписано от Вас информирано съгласие, като консултацията Ви ще се проведе най-късно при получаване на резултата. Ако имате нужда от време да помислите и още информация – можете да се свържете с нас [email protected].

Когато резултатът е готов, ще бъдете потърсени от наш сътрудник (по телефона или по имейл) и поканени за МГК, при която ще бъдете информирани за генетични понятия, същността на изследването, причините за Вашето състояние, както и ще Ви бъде съобщен и обяснен резултатът от изследването. Ще Ви бъдат обяснени последствията и ще Ви бъдат дадени съвременни препоръки за профилактика, евентуално, в съгласие с мнението на лекуващия специалист, и насоки за възможни терапии. Ако изследването е поръчано от лекуващия Ви лекар и той пръв Ви съобщи резултата, препоръчително е въпреки това да се свържете с нас за МГК (тя няма да се таксува отделно и е включена в изследването).

Моля да разберете, че резултати не могат да бъдат съобщавани по телефона или на близки и родственици (освен при установените от закона случаи), така че е необходимо да дойдете лично.

Какъв материал е необходим

За изследването е достатъчна една епруветка периферна венозна кръв (3-10 мл), стабилизирана в ЕДТА. Не е необходимо да сте „на гладно“ преди изследването, дори малко след хранене пробата може да е по-добра за изследване. Молим да ни съобщите, ако приемате антикоагуланти.

Цени и видове услуги

Към дата 01.08.2022 г. това изследване не се покрива от здравноосигурителната система в страната ни, което налага таксуването по ценоразпис на „Сърце и Мозък“ Плевен.

Лабораторията по медицинска генетика предлага първична и вторична медико-генетична консултация и молекулярно генетичен анализ (PCR-базирано генотипиране) на вариантите: Factor V Leiden (NM_000130.4(F5):c.1601G>A (p.Arg534Gln; R534Q)), Factor II протромбин (NM_000506.5(F2):c.*97G>A, известен  като c.20210G>A), PAI-1 (полиморфизъм 4G;, NM_000602.5(SERPINE1): c.-820G[(4_5)]), вариант c.C665T в гена MTHFR (NM_005957.5(MTHFR): c.665C>T) и вариант c.A1286C (NM_005957.4(MTHFR):c.1286A>C) в гена MTHFR. Анализът подлежи на външен качествен контрол и е сертифициран от RfBio (Германия).

Срокове

Срокът за получаване на резултат от анализа е 2-4 седмици след взимане на кръвната проба.

Нашите специалисти

За контакт: Изследването се предлага във всички болници и медицински центрове на Българския Кардиологичен Институт.