Медицинска онкология

За клиниката:
В модерна и високотехнологична среда съгласно актуалните международни и национални стандарти се извършва съвременно лекарствено лечение на всички видове злокачествени солидни тумори. Работи се в тясна колаборация с екипа на отделението по лъчелечение за постигане на оптимални терапевтични резултати. Клиниката разполага със съвременен сектор за клинични проучвания на иновативни лекарствени терапии, които се провеждат в съответствие с националното и европейското законодателство и при спазване на всички етични и медицински стандарти с оглед безопасността на пациента и предоставянето на най-добра грижа.

Съвместно с останалите клиники и отделения в болницата, в това число и съвременната генетична лаборатория, Клиниката по медицинска онкология предлага на пациентите безкомпромисен мултидисциплинарен комплексен подход в диагностиката, лечението и проследяването на онкологичните заболявания. С клиниката по кардиология в полза на пациентите се развива и най-новото направление – кардио-онкология. Клиниката разполага с дневен стационар за провеждане на лечение на злокачествени солидни тумори и осъществява множество амбулаторни процедури.

Екипът на клиниката участва в инициирането и развитието на научни проекти в колаборация с академични институции от страната и чужбина. Освен опитен и утвърден в своята област професионален екип от лекари и медицински сестри, на разположение на всички пациенти са психолог и физиотерапевт.

Научен и клиничен консултант на клиниката е известният български онколог д-р Данаил Дамянов – водещ специалист в лечението на белодробните онкологични заболявания.

Дейности:
В клиниката се прилагат всички иновативни подходи за лечение на онкологични заболявания като карцином на белия дроб, гърдата, колоректален карцином, карцином на хранопровода, стомаха, панкреаса, хепатоцелуларен карцином, гинекологични злокачествени тумори, тумори на глава и шия, урогенитални тумори, меланом, невроендокринни тумори и др.

Основните  терапевтични подходи включват неоадювантна и адювантна химиотерапия, таргетна терапия, хормонална терапия, имунотерапия и палиативна химиотерапия.

Комплексните грижи за пациентите включват диагностика и стадиране на всички видове злокачествени тумори при лица над 18 години, консултации (вкл. онлайн) и диспансерно наблюдение.