Гръдна хирургия

За клиниката:
Клиниката по гръдна хирургия е съвременно, специализирано, научно и клинично високотехнологично звено. Притежава най-високото – III ниво на компетентност за извършване на хирургични интервенции. Специалистите – признати гръдни хирурзи с дългогодишен опит и консултанти на републиканско и национално ниво, активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес, което гарантира комплексно лечение.

В клиниката се извършват всички съвременни минимално инвазивни оперативни интервенции и ендоскопски операции, щадящи пациента и спомагащи за бързото му възстановяване с минимален болничен престой.

Екипът притежава висока експертиза в диагностиката и лечението на комплексни заболявания на гръдната стена, перикарда, белите дробове, плеврата, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода.

Операционният блок разполага с две модерни операционни зали, анестезиологични и ехографски апарати, ендоскопска и бронхоскопска техники от последно поколение, инструментариум, който в пълна степен покрива широкия диапазон на работа в клиниката. За своевременна диагностика се използват модерна биохимична, патологична  и генетична лаборатория, компютър-томограф, преносим рентгенов апарат, за трудно подвижни пациенти, по време на или след операция.

Дейности:
В клиниката по гръдна хирургия успешно се извършват всички съвременни медицински интервенции за лечение на онкологична и неонкологични заболявания, които могат да бъдат класифицирани по обем и сложност.

Хирургичните интервенции с малък обем и сложност включват биопсия на ниво шия и гръден кош, корекция и пластика на цикатрикси при същите локализации, инцизия на абсцес, фурункул или флегмон на шията и гръдната стена, биопсия на млечна жлеза, поставяне на хемопорт и pigtail катетър.

Операциите със среден обем и сложност включват диагностични биопсии на бял дроб, плевра, медиастинални лимфни възли, предна медиастинотомия, дрениране на медиастинума, торакотомия за спонтанен пневмоторакс и симпатектомия, поставяне на интраплеврален дрен с или без троакар, резекция на ребра, цервикална езофагостома, гастростомия, трахеостомия, операции на доброкачествени формации на шията.

Хирургичните интервенции с голям обем и сложност включват пулмонектомия или частична резекция на белия дроб, тромбектомия на белодробната артерия, видео-асистирана атипична резекция на белия дроб, видео-асистирана енуклеация, бронхотомия, обемредуцираща белодробна резекция, отстраняване на трехеоезофагеална фистула, видео-асистирана торакална хирургия за спонтанен пневмоторакс с булектомия, булорафия, клиновидна резекция, фенестрация на перикарда, трансторакални операции на диафрагмата, реконструктивни и пластични операции на трахеобронхиалното дърво, плевректомия с декортикация на белия дроб, сегментна и полисегментна резекция на белия дроб, стернолапаротомия, резекция и реконструкция на гръдната стена и стернума, екстирпация на големи медиастинални тумори, резекция на хранопровода и други.