Имунологична лаборатория

От началото на 2021 г. към лабораторно-диагностичните сектори на болница „Сърце и Мозък“ функционира медико-диагностична лаборатория по клинична имунология. Тя осигурява както изследвания на имунната система, така и възможност за консултация със специалист – клиничен имунолог.

Лабораторията по клинична имунология предлага изследване както на класически имунни показатели, така и някои специализирани изследвания включително анализ на серумни имуноглобулини, анализ на компоненти на комплемента, изследване на ревматоиден фактор, изследване на CRP, скринингов и количествен анализ на автоантитела за диагностициране и проследяване на различни автоимунни заболявания.

Предлаганите изследвания са изключително полезни при диагностичната оценка на често боледуващи пациенти, такива със сериозни усложнения, с хронично протичащи вирусни и бактериални инфекции, при неизяснени температурни състояния, синдром на хронична умора, системни и органноспецифични автоимунни заболявания и репродуктивни проблеми.

Изясняването и проследяването на имунния статус е необходимо при пациенти с установен първичен или вторичен имунен дефицит, с туморни заболявания, пациенти, подложени на продължителна и високодозова кортикостероидна терапия, на химио- или лъчетерапия, както и на други терапии с имуносупресиращ или имуномодулиращ ефект.

Клиничната имунология функционира в тясно взаимодействие с почти всички клинични медицински специалности, осигурявайки навременна и надеждна имунологична диагноза, съвременни имунотерапевтични подходи, профилактични грижи и компетентни консултации, свързани с имуномедиираните нарушения. Специфичната насоченост на работата в медико-диагностичната лаборатория по имунология е тясно свързана с дейностите на останалите клиники.