Болнични дейности

Дейности на клиниката по обща кардиология

 • Измерване на сърдечните тонове
 • Измерване на кръвното налягане
 • Електрокардиограма (ЕКГ)
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)
 • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
 • Проверка на пейсмейкъри.

Дейности на отделението по интензивно лечение към кардиохирургия

 • Провеждане на следоперативна дихателна рехабилитация, кислородотерапия, инхалация на муколитици, дезобструктивна терапия, подтикваща спирометрия
 • Лечение на дихателна недостатъчност, неинвазивна и инвазивна механична вентилация, позиционна терапия, инхалация на простагландини
 • Лечение на сърдечната недостатъчност, медикаментозна, механична циркулаторна подкрепа
 • Функционална оценка на кръвообръщението: катетеризация на пулмоналната артерия, измерване на минутния сърдечен обем със съвременни методи и апарати
 • Лечение на бъбречната недостатъчност с методите на непрекъсната или интермитентна хемофилтрация или диализа, терапевтична афереза
 • Функционална оценка на централната и периферна нервна система, транскраниален доплер, изследване сатурацията на кръвта в югуларната вена, ЕЕГ и близка до тялото инфрачервена спектроскопия
 • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене

Дейности на клиниката по кардиохирургия

 • Оперативно лечение на исхемична болест на сърцето – миокардна реваскуларизация със или без екстракорпорално кръвообръщение.
 • Минимална хирургия на аортна клапа и възходяща аорта по метода на мини стернотомията /6-7 см кожен разрез/.
 • Методът позволява по-бързо и безпроблемно възстановяване на пациентите.
 • Хирургия на възходяща аорта и аортна дъга.
 • Минимално-инвазивни операции на митрална и трикуспидална клапа, както и при някои вродени сърдечни малформации – междупредсърден дефект.
 • Иновативни клапносъхраняващи оперативни интервенции на аортна, митрална и трикуспидална клапа
 • Кардиохирургично лечение на пациенти със синдром на Марфан с цел предотвратяване на животозастрашаваща дисекация на възходящата аорта.
 • Хирургия на сърдечни тумори.
 • Хирургия на проводни и ритъмни нарушения, оперативно имплантиране на електрод за постоянен кардиостимулатор, ресинхронизираща терапия при пациенти със сърдечна недостатъчност.
 • Оперативно имплантиране на перманентен интракардиален катетър за хемодиализа.
 • Хирургично лечение на заболявания на перикарда.
 • Хирургично лечение на белодробна тромбоемболия.
 • Хирургично лечение на вродените сърдечни малформации при пациенти над 18 г.
 • Хирургично лечение на пациенти с нестабилност на гръдната кост /дехисценция/.

Дейности на отделението по активно кардиохирургично лечение

 • Активна следоперативна рехабилитация
 • Механична вентилация
 • Медикаментозна терапия
 • Циркулаторна подкрепа,
 • Лечение на бъбречна недостатъчност чрез непрекъсната или интермитентна хемодиафилтрация или диализа
 • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене.

Дейности на отделението по неинвазивна диагностика

 • ЕКГ
 • Ехокардиография
 • 24-часов Холтер на сърдечна честота
 • 24-часов Холтер на артериално налягане
 • Фетална ехокардиофия
 • Работна ЕКГ проба
 • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
 • Доплерово сонографско изследване

Дейности на клиниката по съдова хирургия

 • Оперативно лечение на аневризми на аортата и разширения на периферни съдове.
 • Комплексно лечение и профилактика на мозъчно-съдова болест.
 • Оперативно лечение на оклузии на периферни кръвоносни съдове.
 • Комплексно лечение на спешни съдови заболявания, включително емболии, тромбози, руптури и др.
 • Хирургично лечение на разширени вени и венозни тромбози, лазерна аблация, минимално инвазивни ендоваскуларни процедури (Venablock) и склерозация на вени.
 • Комплексно лечение на съдово-свързани туморни и малформации като хемангиоми, вродени аномалии на съдовете, фистули, анатомично притискане на кръвоносни съдове.
 • Минимално инвазивни процедури, включително дилатация и стентиране на каротидни и периферни кръвоносни съдове.
 • Емболизация на кръвоносни съдове, свързана със заболявания и състояния като мозъчна аневризма, артерио-венозни малформации, каротидна кавернозна фистула и различни тумори.
 • Неоангиогенеза със стволови клетки.
 • Хирургично лечение на диабетно стъпало.
 • Изграждане на постоянен достъп за хемозиализа и порт-а-кат за химиотерапия.

Дейности на клиниката по анестезиология, реанимация и интензивно лечение

 • анестезия за целите на сърдечната хирургия
 • анестезия за целите на съдовата хирургия
 • анестезия за горна и долна ендоскопия
 • анестезия за интервенционални процедури
 • преданестезилогични консултации
 • постоперативно обезболяване

Дейности на отделението по инвазивна кардиология и електрокардиостимулация

 • Поставяне на електрокардиостимулатори (пейсмейкъри)
 • Инвазивни процедури с цел диагностика или лечение
 • Инвазивен венозни или артериални процедури чрез най-високотехнологична апаратура
 • Коронарография
 • Ангиопластика и стентиране
 • FFR
 • Ренална денервация
 • Ендопротезиране на аортата (коремна и гръдна) при аневризма или дисекация

Дейности на отделението по образна диагностика

 • рентгенографии и рентгеноскопии
 • компютърно-томографска диагностика, включваща изследвания на:
 • главен мозък
 • гръден кош и бял дроб
 • коремни органи, малък таз и костна система
 • компютърно-томографско изследване на коронарни артерии, периферни съдове на долни и горни крайници, мозъчна ангиография, каротидография.

Отделението разполага с апаратура за магнитно-резонансна диагностика, включително единствената в България интраоперативна апаратура, чрез която се изследват главен и гръбначен мозък, гръбначен стълб и мускулно-скелетна система.

Дейности на клиниката по неврохирургия

 • Невронавигирани лимитирани оперативни интревенции на мозъчни тумори
 • Хибридни оперативни интервенции на съдовите заболявания на мозъка
 • Миниинвазивни и перкутанни оперативни интервенции на гръбначния стълб – дискови хернии, тумори на гръбначния мозък, декомпресии и стабилизации при различини видове фрактури на гръбначия стълб. Съвременно хирургическо лечение на остеопорозата
 • Хирургия на периферните нерви;
 • Ендовазално лечение на мозъчните аневризми и артериовенозни малформации
 • Ендоскопски асистирана неврохирургия
 • Пластично въстановителни оперативни интервенции при черепни дефекти
 • Вродени малформации на централната нервна система/ЦНС/
 • Диагностика на всички видове заболявания на ЦНС.
 • Перкутанно криоаблационно лечение на болката.

Дейности на отделението по нервни болести:

 • Неврологични диагностични процедури;
 • Рентгеново изследване на гръбначен стълб;
 • КТ и ЯМР (нативно и с контраст) на главен мозък и гръбначен мозък;
 • КТ с ангиография на мозъчни съдове;
 • ЕЕГ – електроенцефалография;
 • ЕМГ – елекромиография;
 • Соматосензорни и моторни евокирани потенциали;
 • Доплерова сонография;
 • Диагностика на ликвора.
 • Диагностика и лечение на мозъчни инсулти;
 • Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми;
 • Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък;
 • Диагностика и лечение на мултиплена склероза;
 • Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи;
 • Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми;
 • Диагностика и лечение на паркинсонова болест.
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.