Болнични дейности

Дейности на клиниката по обща кардиология

 • Трансторакална ехокардиография
 • Трансезофагеална ехокардиография
 • Стрес ехокардиография с физическо натоварване
 • Стрес ехокардиография с  dobutamine
 • Електрокардиограма, телемониториране
 • 24-часов Холтер ЕКГ
 • Стрес ЕКГ тест / велоергометрия
 • 24-часов Холтер АН – тонопорт
 • Проверка на електрокардиостимулатори / пейсмейкъри
 • Диагностика и лечение на исхемична болест на сърцето в различните й форми – остър коронарен синдром (инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия) и хронични коронарни синдроми; работа по спешност с незабавен достъп до инвазивна диагностика и лечение на принципа 24/7
 • Диагностика и лечение на сърдечна недостатъчност
 • Диагностика и лечение на клапни заболявания с възможности за провеждане на иновативни техники, както в областта на инвазивната кардиология (TAVI), така и в кардиохирургичната сфера (минимално инвазивни процедури и др.)
 • Диагностика и лечение на болестите на аортата с възможности за провеждане на иновативни техники в областта на инвазивната кардиология (EVAR, TEVAR)
 • Диагностика и лечение на ритъмно проводни нарушения
 • Диагностика и лечение на резистентна артериална хипертония с възможности за провеждане на иновативни техники в областта на инвазивната кардиология (ренална симпатикова денервация)
 • Диагностика и лечение на кардиомиопатии с възможности за диагностициране на специфични форми на заболяването, като амилоидоза и болест на Фабри, възможности за включване на специфична терапия; с възможности за провеждане на иновативни техники, както в областта на инвазивната кардиология (алкохолна септална аблация), така и в кардиохирургичната сфера (септално редукционна терапия)
 • Диагностика и лечение на белодробна тромбемлобия
 • Диагностика и лечение на възможности за провеждане на иновативни техники в областта на инвазивната кардиология (селективна фибринолиза, тромб-фрагментация и др.)
 • Диагностика и лечение на вродени сърдечни малформации при възрастни
 • Диагностика и лечение на болести на перикарда

Дейности на отделението по интензивно лечение към кардиохирургия

 • Провеждане на следоперативна дихателна рехабилитация, кислородотерапия, инхалация на муколитици, дезобструктивна терапия, подтикваща спирометрия
 • Лечение на дихателна недостатъчност, неинвазивна и инвазивна механична вентилация, позиционна терапия, инхалация на простагландини
 • Лечение на сърдечната недостатъчност, медикаментозна, механична циркулаторна подкрепа
 • Функционална оценка на кръвообръщението: катетеризация на пулмоналната артерия, измерване на минутния сърдечен обем със съвременни методи и апарати
 • Лечение на бъбречната недостатъчност с методите на непрекъсната или интермитентна хемофилтрация или диализа, терапевтична афереза
 • Функционална оценка на централната и периферна нервна система, транскраниален доплер, изследване сатурацията на кръвта в югуларната вена, ЕЕГ и близка до тялото инфрачервена спектроскопия
 • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене

Дейности на клиниката по кардиохирургия

 • Оперативно лечение на исхемична болест на сърцето – миокардна реваскуларизация със или без екстракорпорално кръвообръщение.
 • Минимална хирургия на аортна клапа и възходяща аорта по метода на мини стернотомията /6-7 см кожен разрез/.
 • Методът позволява по-бързо и безпроблемно възстановяване на пациентите.
 • Хирургия на възходяща аорта и аортна дъга.
 • Минимално-инвазивни операции на митрална и трикуспидална клапа, както и при някои вродени сърдечни малформации – междупредсърден дефект.
 • Иновативни клапносъхраняващи оперативни интервенции на аортна, митрална и трикуспидална клапа
 • Кардиохирургично лечение на пациенти със синдром на Марфан с цел предотвратяване на животозастрашаваща дисекация на възходящата аорта.
 • Хирургия на сърдечни тумори.
 • Хирургия на проводни и ритъмни нарушения, оперативно имплантиране на електрод за постоянен кардиостимулатор, ресинхронизираща терапия при пациенти със сърдечна недостатъчност.
 • Оперативно имплантиране на перманентен интракардиален катетър за хемодиализа.
 • Хирургично лечение на заболявания на перикарда.
 • Хирургично лечение на белодробна тромбоемболия.
 • Хирургично лечение на вродените сърдечни малформации при пациенти над 18 г.
 • Хирургично лечение на пациенти с нестабилност на гръдната кост /дехисценция/.

Дейности на отделението по активно кардиохирургично лечение

 • Активна следоперативна рехабилитация
 • Механична вентилация
 • Медикаментозна терапия
 • Циркулаторна подкрепа
 • Лечение на бъбречна недостатъчност чрез непрекъсната или интермитентна хемодиафилтрация или диализа
 • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене.

Дейности на отделението по неинвазивна диагностика

 • ЕКГ
 • Ехокардиография
 • 24-часов Холтер на сърдечна честота
 • 24-часов Холтер на артериално налягане
 • Фетална ехокардиофия
 • Работна ЕКГ проба
 • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
 • Доплерово сонографско изследване

Дейности на клиниката по съдова хирургия

 • Оперативно лечение на аневризми на аортата и разширения на периферни съдове
 • Комплексно обслужване и профилактика на мозъчно- съдова болест
 • Оперативно лечение на оклузии на периферни кръвоносни съдове
 • Комплексно лечение на спешни съдови заболявания, включително емболии, тромбози, руптури и др
 • Операции при политравматизъм на крайници /едновременни лезии на съдове, нерви, мускули и кости/
 • Хирургично лечение на разширени вени и венозни тромбози / комбинация от лазерна аблация, склерозация, отворена хирургия и микровенектомии и Venablock техники/
 • Ендоваскуларно лечение на постфлебитен синдром /аспирация, ангиопластика и стентиране на каво-илиачен сегмент/
 • Комплексно лечение на съдово – свързани туморни малформации като хемангиоми, вродени аномалии на съдовете, фистули, анатомично притискане на кръвоносни съдове
 • Минимално инвазивни процедури /безкръвни/, включително дилатация и стентиране на каротидни и периферни кръвоносни съдове и аневризми на коремна аорта /EVAR техники/
 • Емболизация на кръвоносни съдове, свързана със заболявания и състояние като мозъчна аневризма, артерио-венозни малформации, каротидна кавернозна фистула и различни тумори /съвместни процедури със специалисти по инвазивна кардиология/
 • Неоангиогенеза със стволови клетки /създаване на нови съдове при невъзможност за други хирургични интервенции/
 • Ранна превенция /ендоваскуларни дилатации на тибиални съдове/ и хирургични лечение на диабетно стъпало
 • Съвременно лечение на труднозарастващи рани от съдов произход чрез вакуум аспирация
 • Изграждане на постоянен достъп за хемозиализа и порт-а-кат за химиотерапия

Дейности на клиниката по анестезиология, реанимация и интензивно лечение

 • анестезия за целите на сърдечната хирургия
 • анестезия за целите на съдовата хирургия
 • анестезия за горна и долна ендоскопия
 • анестезия за интервенционални процедури
 • преданестезилогични консултации
 • постоперативно обезболяване

Дейности на отделението по инвазивна кардиология и електрокардиостимулация

 • Инвазивна диагностика на пациенти с исхемична болест на сърцето
 • Функционална и анатомична оценка на коронарните артерии – FFR, iFR, IVUS
 • Интервенционално лечение на пациенти със стабилна ангина пекторис
 • Интервенционално лечение на пациенти с хронични коронарни оклузии (СТО) посредством антеграден и ретрограден достъп
 • Интервенционално лечение на пациенти с остър инфаркт на миокарда по спешност ( 24/7)
 • Инвазивна диагностика на пациенти с клапни заболявания и кардиомиопатии
 • Дясна сърдечна катетеризация и хемодинамична оценка на пациенти с пулмонална артериална хипертония
 • Септална аблация при пациенти с обструктивна хипертрофична кардиомиопатия
 • Интервенционално лечение на пациенти с аортни клапни пороци – балонна валвулопластика, TAVI
 • Инвазивна диагностика и лечение при пациенти с екстракардиална атеросклероза – каротидна, ренална и с друга локализация
 • Интервенционално лечение при остра белодробна тромбоемболия
 • Ендоваскуларно лечение на аортна аневризма или дисекация – EVAR, TEVAR
 • Лечение на проводни нарушения на сърцето чрез имплантиране на временен или постоянен пейсмейкър
 • Лечение при пациенти със сърдечна недостатъчност чрез ресинхронизиращи устройства (CRT, CRT-D)
 • Първична и вторична профилактика на внезапна сърдечна смърт чрез имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD)

Дейности на отделението по образна диагностика

 • рентгенографии и рентгеноскопии
 • компютърно-томографска диагностика, включваща изследвания на:
 • главен мозък
 • гръден кош и бял дроб
 • коремни органи, малък таз и костна система
 • компютърно-томографско изследване на коронарни артерии, периферни съдове на долни и горни крайници, мозъчна ангиография, каротидография

Отделението разполага с апаратура за магнитно-резонансна диагностика, включително единствената в България интраоперативна апаратура, чрез която се изследват главен и гръбначен мозък, гръбначен стълб и мускулно-скелетна система.

Дейности на клиниката по неврохирургия

 • Невронавигирани лимитирани оперативни интревенции на мозъчни тумори
 • Хибридни оперативни интервенции на съдовите заболявания на мозъка
 • Миниинвазивни и перкутанни оперативни интервенции на гръбначния стълб – дискови хернии, тумори на гръбначния мозък, декомпресии и стабилизации при различини видове фрактури на гръбначия стълб. Съвременно хирургическо лечение на остеопорозата
 • Хирургия на периферните нерви
 • Ендовазално лечение на мозъчните аневризми и артериовенозни малформации
 • Ендоскопски асистирана неврохирургия
 • Пластично въстановителни оперативни интервенции при черепни дефекти
 • Вродени малформации на централната нервна система/ЦНС/
 • Диагностика на всички видове заболявания на ЦНС
 • Перкутанно криоаблационно лечение на болката

Дейности на отделението по нервни болести:

 • Неврологични диагностични процедури
 • Рентгеново изследване на гръбначен стълб
 • КТ и ЯМР (нативно и с контраст) на главен мозък и гръбначен мозък
 • КТ с ангиография на мозъчни съдове
 • ЕЕГ – електроенцефалография
 • ЕМГ – елекромиография
 • Соматосензорни и моторни евокирани потенциали
 • Зрителни евокирани потенциали
 • Слухови евокирани потенциали
 • Транскраниална магнитна стимулация (rTMS)
 • Директна токова стимулация (tDCS)
 • Квантитативна/количествена ЕЕГ
 • Неврофийдбек, биофийдбек и невромодулация
 • Доплерова сонография
 • Диагностика на ликвора
 • Диагностика и лечение на мозъчни инсулти
 • Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
 • Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
 • Диагностика и лечение на мултиплена склероза
 • Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
 • Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
 • Диагностика и лечение на паркинсонова болест
 • Диагносика и лечение на гранични състояния между неврологията и психиатрията
 • Модерна високотехнологична неврорехабилитация с използване на всички видове транскраниална магнитна стимулация и директна токова стимулация
 • Физиотерапевтични процедури – ултразвук, магнит и електростимулация
 • Класическа акупунктура
 • Електроакупунктура