Болнични дейности

Дейности в отделението по интензивно лечение към кардиохирургия

 • Провеждане на следоперативна дихателна рехабилитация, кислородотерапия, инхалация на муколитици, дезобструктивна терапия, подтикваща спирометрия
 • Лечение на дихателна недостатъчност, неинвазивна и инвазивна механична вентилация, позиционна терапия, инхалация на простагландини
 • Лечение на сърдечната недостатъчност, медикаментозна, механична циркулаторна подкрепа
 • Функционална оценка на кръвообръщението: катетеризация на пулмоналната артерия, измерване на минутния сърдечен обем със съвременни методи и апарати
 • Лечение на бъбречната недостатъчност с методите на непрекъсната или интермитентна хемофилтрация или диализа, терапевтична афереза
 • Функционална оценка на централната и периферна нервна система, транскраниален доплер, изследване сатурацията на кръвта в югуларната вена, ЕЕГ и близка до тялото инфрачервена спектроскопия
 • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене

Дейности на клиниката по съдова хирургия

 • Оперативно лечение на аневризми на аортата и разширения на периферни съдове.
 • Комплексно лечение и профилактика на мозъчно-съдова болест.
 • Оперативно лечение на оклузии на периферни кръвоносни съдове.
 • Комплексно лечение на спешни съдови заболявания, включително емболии, тромбози, руптури и др.
 • Хирургично лечение на разширени вени и венозни тромбози, лазерна аблация, минимално инвазивни ендоваскуларни процедури (Venablock) и склерозация на вени.
 • Комплексно лечение на съдово-свързани туморни и малформации като хемангиоми, вродени аномалии на съдовете, фистули, анатомично притискане на кръвоносни съдове.
 • Минимално инвазивни процедури, включително дилатация и стентиране на каротидни и периферни кръвоносни съдове.
 • Емболизация на кръвоносни съдове, свързана със заболявания и състояния като мозъчна аневризма, артерио-венозни малформации, каротидна кавернозна фистула и различни тумори.
 • Неоангиогенеза със стволови клетки.
 • Хирургично лечение на диабетно стъпало.
 • Изграждане на постоянен достъп за хемозиализа и порт-а-кат за химиотерапия.

Дейности на отделението по образна диагностика

 • рентгенографии и рентгеноскопии
 • компютърно-томографска диагностика, включваща изследвания на:
 • главен мозък
 • гръден кош и бял дроб
 • коремни органи, малък таз и костна система
 • компютърно-томографско изследване на коронарни артерии, периферни съдове на долни и горни крайници, мозъчна ангиография, каротидография.

Отделението разполага с апаратура за магнитно-резонансна диагностика, включително единствената в България интраоперативна апаратура, чрез която се изследват главен и гръбначен мозък, гръбначен стълб и мускулно-скелетна система.

Дейности на клиниката по анестезиология, реанимация и интензивно лечение

 • анестезия за целите на сърдечната хирургия
 • анестезия за целите на съдовата хирургия
 • анестезия за горна и долна ендоскопия
 • анестезия за интервенционални процедури
 • преданестезилогични консултации
 • постоперативно обезболяване

Дейности на клиниката по неврохирургия

 • Невронавигирани лимитирани оперативни интревенции на мозъчни тумори
 • Хибридни оперативни интервенции на съдовите заболявания на мозъка
 • Миниинвазивни и перкутанни оперативни интервенции на гръбначния стълб – дискови хернии, тумори на гръбначния мозък, декомпресии и стабилизации при различини видове фрактури на гръбначия стълб. Съвременно хирургическо лечение на остеопорозата
 • Хирургия на периферните нерви;
 • Ендовазално лечение на мозъчните аневризми и артериовенозни малформации
 • Ендоскопски асистирана неврохирургия
 • Пластично въстановителни оперативни интервенции при черепни дефекти
 • Вродени малформации на централната нервна система/ЦНС/
 • Диагностика на всички видове заболявания на ЦНС.
 • Перкутанно криоаблационно лечение на болката.
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА! ТЕЛЕФОН 0700 16 506.

График на националната кампания