Кардиология

Отделение по кардиология

За отделението:
Отделението по кардиология се отличава от всички други кардиологични отделения в страната по това, че работи насочено и има огромен опит в диагностициране и лечение на усложненията на COVID-19, т.нар. „пост-COVID-19 синдром“. Отделението по кардиология е уникално и с дейността си по кардио-онкология – интердисциплинарен проблем с огромно значение. Тези дейности се развиват в допълнение към всички останали високотехнологични и иновативни дейности на клиничната, образната и инвазивната кардиология. Отделението приема за изследване и лечение сърдечно болни пациенти от цялата страна, независимо от тежестта на състоянието и усложненията.

Дейности:
Рутинните и високотехнологичните дейности, извършвани в отделението, включват диагностика и лечение на „пост-COVID-19 синдром“, исхемична болест на сърцето, анализ на миокардна деформация, сърдечна недостатъчност, клапни заболявания, болести на аортата, ритъмно-проводни нарушения, кардиомиопатия, миокардит, белодробна тромбемболия, болести на перикарда, вродени сърдечни малформации при възрастни пациенти.

Отделението по кардиология разполага с всички възможности за трансезофагеална ехокардиография 2D/3D/4D, трансторакална ехокардиография 2D/3D/4D, стрес ехокардиография с физическо натоварване или dobutamine, телемониториране, алкохолна септална аблация, септално редукционна терапия и др.

 

Отделение по инвазивна кардиология

За отделението:
Отделението по инвазивна кардиология има широк обхват на дейност и изграден опит за работа в екип с клиниките по съдова и сърдечна хирургия.

Дейности:
Високоспециализираните дейности за диагностика и лечение на сърдечносъдови заболявания включват коронарна артериография, FFR, IVUS, лява и дясна сърдечна катетеризация, ангиография на мозъчни и периферни артерии, лечение на остри и хронични заболявания на коронарните артерии, белодробен тромбемболизъм, стеснение на каротидните артерии, лечение на периферносъдова болест, лечение на проводни нарушения и имплантиране на постоянен електрокардиостимулатор, диагностика и лечение на кардиомиопатия и миокардит, септално редукционна терапия при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, лечение на аортна клапна стеноза чрез перкутанно имплантиране на аортни клапни протези (TAVI), ендопротезиране при заболявания на аортата (TEVAR, EVAR).