Болнични дейности

Дейности на клиниката по кардиохирургия

 • Оперативно лечение на исхемична болест на сърцето – миокардна реваскуларизация със или без екстракорпорално кръвообръщение.
 • Минимална хирургия на аортна клапа и възходяща аорта по метода на мини стернотомията /6-7 см кожен разрез/.
 • Методът позволява по-бързо и безпроблемно възстановяване на пациентите.
 • Хирургия на възходяща аорта и аортна дъга.
 • Минимално-инвазивни операции на митрална и трикуспидална клапа, както и при някои вродени сърдечни малформации – междупредсърден дефект.
 • Иновативни клапносъхраняващи оперативни интервенции на аортна, митрална и трикуспидална клапа
 • Кардиохирургично лечение на пациенти със синдром на Марфан с цел предотвратяване на животозастрашаваща дисекация на възходящата аорта.
 • Хирургия на сърдечни тумори.
 • Хирургия на проводни и ритъмни нарушения, оперативно имплантиране на електрод за постоянен кардиостимулатор, ресинхронизираща терапия при пациенти със сърдечна недостатъчност.
 • Оперативно имплантиране на перманентен интракардиален катетър за хемодиализа.
 • Хирургично лечение на заболявания на перикарда.
 • Хирургично лечение на белодробна тромбоемболия.
 • Хирургично лечение на вродените сърдечни малформации при пациенти над 18 г.
 • Хирургично лечение на пациенти с нестабилност на гръдната кост /дехисценция/.

Дейности на отделението по кардиология

 • Измерване на сърдечните тонове
 • Измерване на кръвното налягане
 • Електрокардиограма (ЕКГ)
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)
 • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
 • Проверка на пейсмейкъри.

Дейности на отделението по интензивно лечение към кардиохирургия

 • Провеждане на следоперативна дихателна рехабилитация, кислородотерапия, инхалация на муколитици, дезобструктивна терапия, подтикваща спирометрия
 • Лечение на дихателна недостатъчност, неинвазивна и инвазивна механична вентилация, позиционна терапия, инхалация на простагландини
 • Лечение на сърдечната недостатъчност, медикаментозна, механична циркулаторна подкрепа
 • Функционална оценка на кръвообръщението: катетеризация на пулмоналната артерия, измерване на минутния сърдечен обем със съвременни методи и апарати
 • Лечение на бъбречната недостатъчност с методите на непрекъсната или интермитентна хемофилтрация или диализа, терапевтична афереза
 • Функционална оценка на централната и периферна нервна система, транскраниален доплер, изследване сатурацията на кръвта в югуларната вена, ЕЕГ и близка до тялото инфрачервена спектроскопия
 • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене

Дейности на отделението по активно кардиохирургично лечение

 • Активна следоперативна рехабилитация
 • Механична вентилация
 • Медикаментозна терапия
 • Циркулаторна подкрепа,
 • Лечение на бъбречна недостатъчност чрез непрекъсната или интермитентна хемодиафилтрация или диализа
 • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене.

Дейности на отделението по неинвазивна диагностика

 • ЕКГ
 • Ехокардиография
 • 24-часов Холтер на сърдечна честота
 • 24-часов Холтер на артериално налягане
 • Фетална ехокардиофия
 • Работна ЕКГ проба
 • Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър)
 • Доплерово сонографско изследване

Дейности на отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение

 • анестезия за целите на сърдечната хирургия
 • анестезия за целите на съдовата хирургия
 • анестезия за горна и долна ендоскопия
 • анестезия за интервенционални процедури
 • преданестезилогични консултации
 • постоперативно обезболяване

Дейности на отделението по инвазивна кардиология и електрокардиостимулация

 • Поставяне на електрокардиостимулатори (пейсмейкъри)
 • Инвазивни процедури с цел диагностика или лечение
 • Инвазивен венозни или артериални процедури чрез най-високотехнологична апаратура
 • Коронарография
 • Ангиопластика и стентиране
 • FFR
 • Ренална денервация
 • Ендопротезиране на аортата (коремна и гръдна) при аневризма или дисекация