Отделения

Отделение по обща кардиология

Отделението обслужва лежащо болни спешни и планови пациенти с остри или изострени сърдечносъдови заболявания, както и болни в периода след преодоляване на острата фаза на съответното заболяване.

Отделение по кардиологично интензивно лечение

Диагностика, лечение и контрол при критични нарушения в жизненоважните функции на организма; диагностика, наблюдение и лечение на застрашаващи живота клинични ситуации, пряко свързани с патологични нарушения в сърдечносъдовата система. Интензивното кардиологично лечение осигурява 24-часова грижа и непрекъсна готовност за прием на пациенти, наблюдение, контрол и поддържане на основните жизнени функции на пациентите. Дейностите в интензивните кардиологични отделения изискват поддържане на постоянно мониториране на жизнените функции на пациентите по време на интензивното лечение, извършване на кардиопулмонална ресусцитация и др.

Отделение за инвазивна кардиология

Инвазивната (интервенционална) кардиология е дял от кардиологията, който се занимава с диагностика и лечение на спешни и планови пациенти със сърдечни и/или съдови заболявания, чрез инвазивни техники по артериален и/или венозен съдов достъп.

Отделение за неинвазивна кардиология

Осигурява изпълнението на всички неинвазивни диагностични методи в кардиологията, като 24-часово холтер мониториране на артериално налягане; 24-часово ЕКГ холтер мониториране на сърдечния ритъм и проводимост; ехокардиография; стрес-тест с натоварване чрез велоергометър и/или „бягаща пътека” с/без фармакологично вмешателство, с/без ехокардиография; електрокардиография.