Лабораторни изследвания

Високоспециализирани изследвания

 1. Хормони – TSH, FT4
 2. Туморни маркери – PSA
 3. Имунологични изследвания – Тропонин I, Феритин, Натриуретичен пептид (NT-proBNP)
 4. Кръвно – газов анализ – pCO2, O2, pH, + още 10-тина показателя (изчисляеми)
 5. Лактат в кръвта – тест-ленти
 6. Серологични изследвания – HBsAg, HCV, HIV, Syphillis – бързи тестове
 7. Кръвна захар – тест-ленти

Биохимия ( в серум/плазма и ликвор)

 1. Кръвна захар
 2. Холестерол
 3. HDL – холестерол и LDL – холестерол
 4. Триглицериди
 5. Урея
 6. Креатинин
 7. Пикочна киселина
 8. Общ белтък
 9. Албумнин
 10. АСАТ
 11. АЛАТ
 12. ГГТП
 13. Лактат дехидрогеназа (LDH)
 14. Липаза
 15. Креатин киназа
 16. Креатин киназа – MB фракция
 17. Алкална фосфатаза
 18. Билирубин общ
 19. Билирубин директен
 20. Амилаза
 21. Калций
 22. Магнезий
 23. Фосфор
 24. K, Na, Cl – заедно
 25. Желязо
 26. Желязо-свързващ капацитет (ЖСК)
 27. CRP
 28. Количество белтък в урина

Коагулация

 1. Протромбиново време – време, активност, INR
 2. aPTT – време
 3. Фибриноген
 4. Време на кървене
 5. Време на съсирване
 6. DD – димер

Урина

 1. Химично изследване на урина с тест-ленти – 10 показателя на лента
 2. Седимент – микроскопско изследване
 3. Биохимични показатели – урея, креатинин, пикочна киселина, йони, белтък, креатининов клирънс
 4. Микроалбумин

Кръвна картина и производни

 1. СУЕ
 2. Кръвни групи – ориентировъчено с тест-серуми
 3. Гликиран хемоглобин
 4. Диференциална кръвна картина (ДКК)
 5. Пълна кръвна картина (ПКК) – Хемоглобин, хематокрит, Брой на еритроцити, Брой на левкоцити, Брой на тромбоцити, MCV, MCH, MCHC, 3-диференциално разпределение на левкоцити (Gran, MID, Ly)