Медицински дейности

Кардиологичен кабинет

 • Електрокардиограма с разчитане
 • Оценка на хемодинамични показатели
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания
 • Оценка на резултатите от проведената диспансеризация на диспансеризираните от тях лица със сърдечно-съдови заболявания
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)
 • Сърдечно-съдов тест с натоварване (Велотест )
 • Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)

Хирургичен кабинет

 • шев на кожа и подкожие
 • първична обработка на рана, включително изгаряне І, ІІ степен в обем 5-10% от телесната повърхност (с изключение на деца до 10 год.)
 • инцизия на подкожен абсцес
 • инцизия на фурункул
 • инцизия на супурирала дермоидна киста
 • инцизия на повърхностен перианален абсцес
 • ревизия и дренаж на супурирала рана

Кабинет по ендокринология и болести на обмяната

 • Обучение на болен с ендокринно заболяване
 • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
 • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
 • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
 • Антропометрична оценка на затлъстяването
 • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
 • Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер
 • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет
 • Оценка на резултатите от проведената диспансеризация на диспансеризираните от тях лица със захарен диабет
 • Ехографско изследване на щитовидна жлеза

Ехографски кабинет

 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Ехокардиография (ЕхоКГ)

Пулмологичен кабинет

 • Спирометрия – / Функционално изследване на дишането/
 • Разчитане на снимки

Гастроентерологичен кабинет

 • диагностика и специализирано лечение на заболяванията на гастроинтестиналния тракт (хранопровод, стомах, тънки и дебели черва), черния дроб, жлъчната система, панкреаса, перитонеума и ретроперитонеума;
 • диагностика на заболявания, които изискват провеждане на конвенционална абдоминална ехография
 • диагностика и лечение на остри, обострени и хронични гастроентерологични заболявания, без комплицирано протичане и при които не се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури
 • проследяване ефективността на приложената терапия
 • пределяне и степенуване на късните последици от гастроентерологичните болести