Лабораторни изследвания

Клинична химия

 1. Глюкоза
 2. Урея
 3. Креатинин
 4. Пикочна киселина
 5. Общ белтък
 6. Албумин
 7. Билирубин – общ
 8. Билирубин – директен
 9. Холестерол
 10. HDL – холестерол
 11. LDL – холестерол
 12. Триглицериди
 13. АСАТ/GOT
 14. АЛАТ/GPT
 15. Гама – глутамил трансфераза – GGT
 16. Алкална фосфатаза
 17. Гликиран хемоглобин – HbA1c
 18. Креатин киназа
 19. Алфа-амилаза

Хематология

 1. ПКК с автоматично диференциално броене
 2. СУЕ
 3. Диференциално броене на левкоцити – микроскопски
 4. Морфология на еритроцити – микроскопски

Функционални тестове

 1. Кръвно-захарен профил-3-кратен
 2. OГТТ – орален глюкозо толерантен тест
 3. Креатининов клирънс

Коагулационни показатели

 1. Време на кървене
 2. Време на съсирване
 3. Протромбиново време/INR
 4. Активирано парциално тромбопластиново време
 5. Фибриноген

Електролити и олигоелементи

 1. Общ калций
 2. Натрий
 3. Магнезий
 4. Калий
 5. Неорганичен фосфат
 6. Желязо
 7. ТЖСК

Тиреоидни хормони

 1. TSH
 2. FT4
 3. anti-TPO/ МАТ

Туморни  маркери

 1. Total PSA

Маркери на възпалението

 1. CRP

Сърдечни  маркери

 1. CK-MB

Изследване на урината

 1. Химическо изследване със сухи тестове (комплексно 10 параметъра)
 2. Уринен седимент
 3. Микроалбуминурия
 4. Количествено изследване на белтък в урината