Лабораторни изследвания

Клинична химия

 1. Глюкоза
 2. Урея
 3. Креатинин
 4. Пикочна киселина
 5. Общ белтък
 6. Албумин
 7. Билирубин – общ
 8. Билирубин – директен
 9. Холестерол
 10. HDL – холестерол
 11. LDL – холестерол
 12. Триглицериди
 13. АСАТ/GOT
 14. АЛАТ/GTP
 15. Гама – глутамил трансфераза – GGT
 16. Алкална фосфатаза
 17. LDH
 18. Креатин киназа
 19. Алфа-амилаза
 20. Гликиран хемоглобин
 21. Липаза

Хематология

 1. ПКК с автоматично диференциално броене
 2. СУЕ
 3. Диференциално броене на левкоцити – микроскопски
 4. Морфология на еритроцити – микроскопски

Функционални тестове

 1. Кръвно-захарен профил-4-кратен
 2. Креатининов клирънс

Коагулационни показатели

 1. Време на кървене
 2. Време на съсирване
 3. Протромбиново време/INR
 4. Аактивирано парциално тромбопластиново време
 5. Фибриноген
 6. Д-димер

Електролити и олигоелементи

 1. Калий
 2. Натрий
 3. Хлориди
 4. Общ калций
 5. Магнезий
 6. Неорганичен фосфат
 7. Желязо
 8. ТЖСК

Кръвно-газов анализ

 1. Директно измерени параметри – pH, pCO2, pO2, Сатурация на O2
 2. Изчислени параметри – HCO3, Beb, SBC, Beecf

Тиреоидни хормони

 1. TSH
 2. FT4

Сърдечни маркери

 1. Troponin I
 2. CK-MB

Туморни  маркери

 1. Total PSA

Маркери на възпалението

 1. CRP

Изследване на урината

 1. Химическо изследване със сухи тестове, комплексно 11 параметъра
 2. Уринен седимент
 3. Микроалбумин в урина