Лабораторни изследвания

Клинична химия

 1. Глюкоза
 2. Урея
 3. Креатинин
 4. Пикочна киселина
 5. Общ белтък
 6. Албумин
 7. Билирубин – общ
 8. Билирубин – директен
 9. Холестерол
 10. HDL – холестерол
 11. LDL – холестерол
 12. Триглицериди
 13. АСАТ/GOT
 14. АЛАТ/GPT
 15. Гама – глутамил трансфераза – GGT
 16. Алкална фосфатаза
 17. Креатин киназа
 18. Алфа-амилаза
 19. Гликиран хемоглобин
 20. Липаза

Хематология

 1. ПКК с автоматично диференциално броене
 2. СУЕ
 3. Диференциално броене на левкоцити – микроскопски
 4. Морфология на еритроцити – микроскопски

Функционални тестове

 1. Кръвно-захарен профил-4-кратен
 2. Кръвно-захарен профил-3-кратен
 3. Креатининов клирънс
 4. ОГТТ

Коагулационни показатели

 1. Време на кървене
 2. Време на съсирване
 3. Протромбиново време/INR
 4. Аактивирано парциално тромбопластиново време
 5. Фибриноген

Електролити и олигоелементи

 1. Калий
 2. Натрий
 3. Натрий и Калий – комплексно
 4. Хлориди
 5. Общ калций
 6. Магнезий
 7. Неорганичен фосфат
 8. Желязо
 9. ТЖСК
 10. Фосфор

Тиреоидни хормони

 1. TSH
 2. FT4

Туморни  маркери

 1. Total PSA

Маркери на възпалението

 1. CRP

Изследване на урината

 1. Химическо изследване със сухи тестове, комплексно 11 параметъра
 2. Уринен седимент
 3. PH – урина
 4. Специфично тегло – урина
 5. Билирубин – урина
 6. Уробилиноген – урина
 7. Глюкоза – урина
 8. Кетотела – урина
 9. Белтък – урина
 10. Хемоглобин – урина
 11. Нитрити – урина