Научни публикации за клинични постижения
и образование в полза на пациентите
и здравните специалисти

Научни издания и публикации

2022

Garvanski I., Matveev M., Krasteva V., Stoyanov T., Simova I. On a Possible Approach to Risk Prediction of Recurrence of Atrial Fibrillation аfter Catheter Ablation According to Data from the Pre-procedure Period. INT.J. BIOAUTOMATION, 2022, 26(1), 37-66 doi: 10.7546/ijba.2022.26.1.000869 https://biomed.bas.bg/bioautomation/2022/vol_26.1/files/26.1_03.pdf  SJR (SCImago Journal Rankings) (2019): 0.242

Д. Николов, Я. Симова, П. Павлов, Ив. Василев, Т. Веков. Клиничен случай на изолирана дисекция на целиачната артерия. Кардиология и Кардиохирургия 2022; 5 (4):7-12 https://cardiojournal.eu/index.php/journal/article/view/114

М. Сираков, М. Самарджиева, Н. Петров, Я. Симова, Т. Веков. Вторично отворен foramen ovale – клиничен случай. Кардиология и Кардиохирургия 2022; 5 (4):20-30 https://cardiojournal.eu/index.php/journal/article/view/113

Д. Николов, Я. Симова, П. Павлов, Ив. Василев, Т. Веков. Аспиринова десенсибилизация и клиничното ѝ значение за пациентите с исхемична болест на сърцето. Кардиология и Кардиохирургия 2022; 5 (3):17-23 https://cardiojournal.eu/index.php/journal/article/view/106

Симова Я. Как можем да подобрим терапията на пациентите със сърдечна недостатъчност с понижена систолна функция – възможности и предизвикателства. МД България 2022; 5 (131):115-119

Ш. Садък, Л. Мирчева, Хр. Цановска, Д. Бояджиева, Я. Симова, Т. Веков. Хипереозинофилен синдром – кога да мислим за ендокардит на Льофлер? Кардиология и Кардиохирургия 2022; 5 (3):3-16 https://cardiojournal.eu/index.php/journal/article/view/102

Hristova D, I Simova, Vekov T. Influence of high temperatures on Post-COVID-19 conditions. Ann Environ Sci Toxicol 2022; 6(1): 120-128. DOI: 10.17352/aest.000062 https://www.peertechzpublications.com/articles/AEST-6-162.php Impact Factor 2.82

Bortolan G., Christov I., Simova I. Modifications in ECG and VCG morphological parameters in elderly males as result of cardiovascular diseases and diabetes mellitus. Diagnostics 2022, 12, 2911. https://doi.org/10.3390/diagnostics12122911 Impact Factor 3.992

Садък, Н. Дочева, Я. Симова, Т. Веков. Носителство на aлел 4G в гена (PAI-1) и връзката му с остър коронарен синдром при пациент на млада възраст (клиничен случай с литературен обзор). Кардиология и Кардиохирургия 2022; 5 (2):15-27 https://cardiojournal.eu/index.php/journal/article/view/88

Иванова, Я. Симова, П. Павлов, Р. Начев, T. Веков.Кога и защо да проведем ендомиокардна биопсия? Кардиология и Кардиохирургия 2022; 5 (2):28-41 https://cardiojournal.eu/index.php/journal/article/view/99

Б. Нинова, Я. Симова, Т. Веков. Вродена пълна липса на перикард. Кардиология и Кардиохирургия 2022; 5(2): 42-48 https://cardiojournal.eu/index.php/journal/article/view/96

Б. Нинова, Я. Симова, Т. Веков. Вродени заболявания на перикарда. Кардиология и Кардиохирургия 2022; 5 (2):3-14 https://cardiojournal.eu/index.php/journal/article/view/95

Д. Недялкова, П. Макавеев, И.Иванов, М. Цветкова, К. Георгиева, И. Младенов, К. Колев.Полиморбиден пациент с декомпенсирана застойна сърдечна недостатъчност – диагностични  и терапевтични предизвикателства.  Ключовата роля на индивидуализирания подход. Кардиология и Кардиохирургия 2022; 5 (2):49-62 https://cardiojournal.eu/index.php/journal/article/view/100

М. Христов, Д. Якова-Христова, В. Христов, М. Цекова. Операция „на горещо“ при инфекциозен ендокардит на митрална клапа – клиничен случай, Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 3-10, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

Н. Петров, Я. Симова, П. Павлов. Левостранна имплантация на двукухинен кардиостимулатор с предсърден електрод, имплантиран в дясно предсърдното ухо, и деснокамерен електрод, имплантиран чрез “loop and drop-down“ – методите, при пациент с персистиращa лява горна празна вена, Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 11-21, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

Д. Попова, Н. Дочева, С. Бошнаков, Д. Василков, Я. Симова, Т. Веков. Meтамфетамини и сърдечно-съдови заболявания, Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 22-35, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

Н. Бончев, А. Георгиев, Й. Красналиев, П. Павлов, О. Матков. Пълен дебранчинг на аортната дъга и TEVAR без екстракорпорално кръвообращение: клиничен случай, Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 36-44, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

С. Веселинов, А. Антимова, П. Божинов, И. Димитров. Клиничен случай – синдром на скования човек (Stiff Person Syndrome), Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 45-53, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

И. Костадинова, Т. Самарджиев, О. Матков. Клиничен случай. Ендоваскуларно и хирургично лечение на ятрогенна А-В фистула, Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 54-61, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

М. Стойнев. Остра тромбоемболична оклузия на ренална артерия при предсърдно мъждене, третирана с перкутанна транслуминална ангиопластика и локална фибринолиза, Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 62-73, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

Г. Войнов, И. Иванов В. Генов. Застрашен от ампутация крайник при остра тромбоза като усложнение на тежка форма на COVID-19, Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 74-79, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

Н. Чилингирова, М. Цакова, Д. Дамянов. Ерата на прецизната медицина: клиничен случай за ALK+ недребноклетъчен белодробен карцином и преглед на терапевтичните възможности, Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 80-91, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

М. Цветкова, И. Иванов, М. Генчева. „Като чуеш тропот на копита, мисли за кон, а не за зебра“, или как страхът от COVID-19 затруднява диференциално диагностичното уточняване на вече познати заболявания, Кардиология & Кардиохирургия, 2022, 5(1), 92-99, ISSN 2738–702Х, DOI: https://doi.org/10.48242/.v5i1

Robert J. Fox , Heinz Wiendl, Christian Wolf, Nicola De Stefano, Johann Sellner, Viktoriia Gryb, Konrad Rejdak, Plamen Stoyanov Bozhinov, Nataliya Tomakh, Iryna Skrypchenko & Andreas R. Muehler, A double-blind, randomized, placebo-controlled phase 2 trial evaluating the selective dihydroorotate dehydrogenase inhibitor vidofludimus calcium in relapsing-remitting multiple sclerosis. Annals of Clinical and Translational Neurology, 2022. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.51574

Yakova-Hristova D, Simova I, Pavlov P, Hristov M, Kundurzhiev T, et al. Pulmonary Thromboembolism in Patients After COVID-19: Predictive Indicators for Correct Diagnosis. Arch Clin Infect Dis. 2021;16(5):e118892. doi: 10.5812/archcid.118892 https://brief.land/archcid/articles/118892.html  CiteScore 2020: 1.5

Dilaveris PE., Antoniou CK, Caiani EG, Casado-Arroyo R., Climent AM., Cluitmans M., Cowie MR., Doehner W., Guerra F., Jensen MT., Kalarus Z., Locati ET., Platonov P., Simova I., Schnabe R., Schuuring M., Tsivgoulis G., Lumens J. ESC Working Group on e-Cardiology Position Paper: accuracy and reliability of electrocardiogram monitoring in the detection of atrial fibrillation in cryptogenic stroke patients: In collaboration with the Council on Stroke, the European Heart Rhythm Association, and the Digital Health Committee, European Heart Journal – Digital Health, 2022;, ztac026, https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztac026

Merli E., Ciampi Q., Scali MC., Zagatina A., Merlo PM., Arbucci R., Daros CB.,de Castro e Silva Pretto JL., Amor M., Salamè MF., Mosto H., Morrone D., D’Andrea A., Reisenhofer B., Rodriguez-Zanella H., Wierzbowska-Drabik K., Kasprzak JD., Agoston G., Varga A., Lowenstein J., Dodi C., Cortigiani L., Simova I., Samardjieva M., Citro R., Celutkiene J., Re F., Monte I., Gligorova S., Antonini-Canterin F., Pepi M., Carpeggiani C., Pellikka PA., Picano E. on behalf of Stress Echo 2020 and 2030 study group of the Italian Society of Echocardiography and Cardiovascular Imaging (SIECVI). Pulmonary Congestion during Exercise Stress Echocardiography in Ischemic, Heart Failure, and Valvular Patients. Circulation Cardiovascular Imaging 2022; 15 (5) Originally published 17 May 2022 https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.121.013558     Impact factor (2021): 7.792

Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak, Maciej Haberka, Jesus Peteiro, Federica Re, Maria Grazia D’Alfonso, Fabio Mori, Eszter D. Palinkas, Gergely Agoston, Albert Varga, Ana Djordjevic-Dikic, Milorad Tesic, Angela Zagatina, Hugo Rodriguez-Zanella, Iana Simova, Elisa Merli, Doralisa Morrone, Antonello D’Andrea, Ana C. Camarozano, Barbara Reisenhofer, Costantina Prota, Rodolfo Citro, Jelena Celutkiene, Alla Boshchenko, Quirino Ciampi, Eugenio Picano, Left atrial volume changes during exercise stress echocardiography in heart failure and hypertrophic cardiomyopathy, Hellenic Journal of Cardiology, 2022, ISSN 1109-9666, https://doi.org/10.1016/j.hjc.2022.01.003

Якова-Христова Д., Симова Я., Христов М., Кундуржиев Т., Димитров Н., Веков Т. Роля на вътреболничното лечение с мелатонин при пациенти с инфекция, причинена от COVID-19. Сърдечно-съдови заболявания, 2022, 53, № 1, 37-43 http://cml.mu-sofia.bg/CML/ssz/page98.html

2021

Simova I., Hristova D., Tzanovska H., Nikolov D., Iakova D., Ivanova A., Pintova MM., Pavlov P., Matkov O., Samardjiev T., Kornovski V., Krasnaliev J., Kundurzhiev T., Dimitrov N., Vekov T. Capter: Post COVID-19 Conditions and the Cardiovascular System http://mts.intechopen.com/articles/show/title/post-covid-19-conditions-and-the-cardiovascular-system In book: „Fighting the COVID-19 Pandemic,“ Intech Open 978-1-83968-217-9  http://www.intechopen.com/books/fighting-the-covid-19-pandemic Published: December 8th 2021; ISBN: 978-1-83968-217-9; Print ISBN: 978-1-83968-216-2; eBook (PDF) ISBN: 978-1-83968-246-9; Copyright year: 2021

Abernethy malformation type II in a 70-year-old patient with angina pectoris. Gandileva V., Makaveeva P., Tabakova D., Valerieva T., Simova I., Petkov P., Niagolova S., Hristov V., Poposki S., Dimitrov N., Vekov T. Acta Medica Bulgarica, Vol. XLVIII, 2021 (4):23-27; 10.2478/AMB-2021-0044 https://sciendo.com/pdf/10.2478/amb-2021-0044

Бечева-Крайчир Е., Генетична предразположеност към тромбофилия, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(3), 3-35, ISSN 2738–702Х

Иванова А., Симова Я., Димитров Н., Павлов П., Котларов Й., Веков Т., Хепарин индуцирана тромбоцитопения при пациентка след COVID-19 и доказана тромбофилия, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(3), 36-49, ISSN 2738–702Х

Петрова В., Цановска Х., Симова Я., Божинов П., Димитров Н., Веков Т., Проследяване на сърдечното засягане при пациенти с миотонична дистрофия тип 1 (Болест на Steinert), Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(3), 50-58, ISSN 2738–702Х

Дочева Н., Бошнаков С., Димитров Н., Корновски В., Веков Т., Мултикавитарна тромбоза, преминаваща от дясно предсърдие през форамен овале в ляво предсърдие и лява камера при пациент с двустранна белодробна тромбоемболия и дълбока венозна
тромбоза, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(3), 59-71, ISSN 2738–702Х

Симова Я., Христова Д., Горанова Б., Горанова Д., Мехмед С., Димитров Н., Веков Т. Живот след COVID-19: начални резултати от първата национална кампания в България. Сърдечно-съдови заболявания, 2021, 52, № 2, 39-43 http://cml.mu-sofia.bg/CML/ssz/page116.html

Веков Т., Симова Я., Димитров Н., Корновски Вл., Красналиев Й., Драганова М., Сравнителен анализ
на терапевтичната ефикасност и разходната ефективност на PCSK9 инхибиторите за лечение на първична хиперхолестеролемия и смесена дислипидемия, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(2), 3-13, ISSN 2738–702Х

Дочева Н., Попова Д., Бошнаков С., Николовски Б., Димитров Н., Веков Т., Такоцубо кардиомиопатия, асоциирана с белодробна туберкулоза, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(2), 14-21, ISSN 2738–702Х

Дочева Н., Димитров Н., Димов С., Анастасов Е., Корновски Вл., Веков Т., TEVAR при пациент с покрита руптура на аневризма на торакална аорта след пач пластика на аортна коарктация, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(2), 22-31, ISSN 2738–702Х

Попова, Д., Дочева, Н., Бошнаков, С., Симова, Я., Димитров, Н., Веков, Т., Фамилна хиперхолестеролемия – кога да мислим за нея?, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(2), 32-38, ISSN 2738–702Х

Иванова М.,  Божинов П., Психично благополучие и копинг стратегии при религиозни и нерелигиозни лица, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(1), 3-18, ISSN 2738–702Х

Петрова В., Симова Я., Георгиева А., Димитров Н., Веков Т., Инфекциозен еднокардит на сърдечен дивайс причинен от Staphylococcus epidermidis – клиничен случай, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(1), 19-27, ISSN 2738–702Х

Якова-Христова Д., Христов М., Симеонова Й., Иванова А., Симова Я., Димитров Н., Веков Т., Ендокардит на Льофлер – литературен обзор, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(1), 28-36, ISSN 2738–702Х

Илиев И.,  Симова Я.,  Димитров Н., Веков Т., Теоретични основи на синдрома „бърнаут“, Кардиология & Кардиохирургия, 2021, 4(1), 37-54, ISSN 2738–702Х

Magnus T. Jensen, Roderick W. Treskes, Enrico G. Caiani, Ruben Casado-Arroyo, Martin R. Cowie, Polychronis Dilaveris, David Duncker, Marco Di Rienzo, Ines Frederix, Natasja De Groot, Philippe H. Kolh, Hareld Kemps, Mamas Mamas, Paul McGreavy, Lis Neubeck, Gianfranco Parati, Pyotr G. Platonov, Arno Schmidt-Trucksäss, Mark J. Schuuring, Iana Simova, Emma Svennberg, Axel Verstrael, and Joost Lumens, ESC working group on e-cardiology position paper: use of commercially available wearable technology for heart rate and activity tracking in primary and secondary cardiovascular prevention 2021 European Heart Journal – Digital Health (2021) 2, 49–59, doi:10.1093/ehjdh/ztab011. https://academic.oup.com/ehjdh/article/2/1/49/6130819

Plamen Bozhinov, Iana Simova, Ivan Ivanov, Tatyana Donchev, Denis Nikolov, et al., Post-Covid-19 Vaccination Thromboembolic Stroke. Am J Biomed Sci & Res. 2021 – 13(2). AJBSR.MS.ID.001859. DOI:10.34297/AJBSR.2021.13.001859. https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.ID.001859.pdf

Симова Я., Николов Д., Димитров Н., Корновски В., Томова В., Павлов П., Красналиев Й., Веков Т. Антиисхемична терапия при пациенти с COVID-19 и остър коронарен синдром. Сърдечно-съдови заболявания 2021; 52 (1):3-7 http://cml.mu-sofia.bg/CML/ssz/page143.html

Hristova D., Simova I., Kornovski V., Dimitrov N., Vekov T, Effects of Combination Antihypertensive Therapy Candesartan and Amlodipine on Blood Pressure and Diastolic Function Parameters – Rationale and Design of a Clinical Study. Am J Biomed Sci & Res. 2021 – 12(2). AJBSR.MS.ID.001733. DOI: 10.34297/AJBSR.2021.12.001733 https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.ID.001733.pdf Impact factor 0.823

2020

Филипова Е., Динева С., Узунова К., Павлова В., Калинов К., Веков Т., Хлорталидон спрямо хидрохлоротиазид в комбинация с ангиотензин рецепторен блокер за лечение на артериална хипертония – метаанализ, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3(1), 3-20, ISSN 1313969Х

Мишева А., Веков Т., Юсеинова Б., Цветкова М., Ранни когнитивни нарушения при пациент, преживял остър миокарден инфаркт с кардиогенен шок, епизоди на камерно мъждене – клинична смърт и неколкократно приложена кардиопулмонална ресуститация Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3(1), 21-35, ISSN 1313969Х

Христов М., Якова-Христова Д., Иванова А., Христов В., Симова Я., Димитров Н., Веков Т., Клиничен случай на пациент с идиопатична левокамерна тахикардия, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3(1), 36-40, ISSN 1313969Х

Николов Д., Симова Я., Димитров Н., Петров Н., Василев И., Данов В., Веков Т., Тежка форма на синдром такоцубо след спинална анестезия по повод съдова хирургична интервенция, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3(1), 41-49, ISSN 1313969Х

Дончев Т., Божинов П., Симова Я., Божинов С., Веков Т., Синкоп и пароксизмални състояния в неврологията и кардиологията, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3(1), 50-63, ISSN 1313-969Х

Simova I., Vekov T., Krasnaliev J., Kornovski V., Bozhinov P. Hydroxychloroquine for prophylaxis and treatment of COVID-19 in health care workers. New Microbes and New Infections. 2020; 38:100813  https://doi.org/10.1016/j.nmni.2020.100813 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297520301657

Бошнаков С., Дочева Н., Димитров Н., Корновски В., Веков Т., Предсърдни инфаркти, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3 (2), 3-8, ISSN 1313969Х

Димов Д., Дочева Н., Николов Д., Фуладванд Ф., Корновски В., Димитров Н., Веков Т., Диспозиция на еднокухинен електрокардиостимулатор – Синдром на Рийл (Reel Syndrome), Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3 (2), 9-16, ISSN 1313969Х

Якова-Христова Д., Христов М., Симова Я., Димитров Н., Веков Т., Остър инфаркт на миокарда и доказан антифосфолипиден синдром – клиничен случай и литературен обзор, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3 (2), 17-28, ISSN 1313969Х

Гандилева В., Симова Я., Макавеева П., Попоски С., Димитрова-Иванова Т., Димитров Н., Веков Т., Системно-белодробно шънтиране – рядка причина за дефекти в контрастирането на белодробните артерии, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3 (2), 29-39, ISSN 1313969Х

Иванова А., Симова Я., Димитров Н., Якова-Христова Д., Йорданов Й., Христов В., Веков Т., Ендокардит на Locffler – рядък случай на рестриктивната кардиомиопатия, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3 (2), 40-48, ISSN 1313969Х

Дочева Н., Димитров Н., Димов С., Бошнаков С., Корновски В., Божков В., Веков Т., TEVAR при пациент с пенетрираща язва на торакалната аорта, усложнена с аортоезофагеална фистула, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3 (2), 49-59, ISSN 1313969Х

Иванова А., Симова Я., Гандилева В., Макавеева П., Дакова И., Димитрова-Иванова Т., Попоски С., Димитров Н., Веков Т., Аортата – нейните нормалности и абнормалности – клиничен случай, Кардиология & Кардиохирургия, 2020, 3 (2), 60-73, ISSN 1313969Х

2017

МБАЛ „Сърце и Мозък” – проф. Вл. Данов, Оперативен подход и техники на канюлиране при остра дисекация на гръдната аорта, MedInfo,бр.5, 2017

МБАЛ „Сърце и Мозък” – проф. Вл. Данов, По-добрата аортна биологична протеза …?, MedInfo, бр.3, 2017

МБАЛ „Сърце и Мозък” – проф. Вл. Данов, Хирургично отстраняване на голяма ретростернална струма, MedInfo,бр.3, 2017

2016

СБАЛ по кардиология – Плевен, д-р Даниела Макавеева, доц. д-р Сотир Марчев, д-р Николай Петров, д-р Ивайло Дойчинов,  Забавящо пулса ухапване, Клиничен случай, MedInfo, бр. 9, 2016

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Плевен,  УМБАЛ Д-р Г. Странски – Плевен, д-р Лилия Денчева, доц. д-р Сотир Марчев, д-р Валентин Христов, д-р Марияна Борисова, д-р Пламен Петков, д-р Лазар Гарев, Амфетамини и остър миокарден инфаркт при завършил летално суициден опит, MD, 6, 2016

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Варна, Пенков, Н., Мура, В., Хлиномаз, О., Велевски, Д., Ситър, Я., Кирилова, Г., Резек, М., Димов, Д., Дичкова, Й. Прогноза при болни с първи миокарден инфаркт с ST-елевация в зависимост от срока на интервенционалната реваскуларизация, Сърце-Бял дроб. 2016, 22, 1-2, 8-18 стр.

2015

Български  Кардиологичен Институтр, доц. д-р Сотир Марчев, дм, Да овладеем стреса. Кой бета-блокер, кога?, MD, 11, 2015

Цялата статия

СБАЛ по кардиология – Плевен Petrova  D., S. Marchev, B. Kuzmanov. Alcohol Septal Ablation, Journal of Biomedical Clinical Research. 2015. 8(2):104-111

СБАЛ по кардиология – Плевен В. Христов, С. Марчев,  В. Великов, А.  Иванова, Св. Негрилов, Жена без пулс на двете ръце, която няма aртериит на Такаяшу, Списание МД, април 2015

Цялата статия

2014

СБАЛ по кардиология – Варна, Хлиномаз, О., Грох, Л., Ситър, Я., Резек, М., Семенка, И., Новак, М., Пенков, Н. Нови методи за изобразяване на коронарните артерии, Сърце-Бял дроб. 2014, 20, 1-1, 39-52 стр.

СБАЛ по кардиология – Варна , Ситър, Я., Грох, Л., Пенков, Н. , Спонтанна дисекация на коронарна артерия, Сърце-Бял дроб. 2014, 20, 3-4, 28-33 стр.

2013

Български Кардиологичен Институт, Иванова А., Марчев С., Веков Т. Портативни ехографски устройства с размер на смартфон – новият стетоскоп в клиничната практика?, Диагностичен и терапевтичен ултразвук 2013; 2-3: 60-65

СБАЛ по кардиология – Плевен, Петрова Д, Марчев С., Кузманов Б. Алкохолна септална аблация при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, Българска кардиология 2013 г. бр. 2, том XIX, стр. 18-25

СБАЛ по кардиология – Плевен, Марчев С., Хипогликемия и сърдечносъдови заболявания, Доктор D. 2013 г. бр. 2 (62), 23-26 стр.

СБАЛ по кардиология – Варна, Пенков, Н. Органичните нитрати в кардиологичната практика, Сърце-Бял дроб. 2013, 19, 1-2, 9-27 стр.

СБАЛ по кардиология – Варна, Ситър, Я., Грох, Л.,  Пенков, Н. Димитрова, Л. Радославова, Р. Алкохолна аблация на септума при хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, Сърце-Бял дроб. 2013, 19, 1-2, 42-45 стр.

СБАЛ по кардиология – Варна, Пенков, Н., Кирилова, Г. Исхемична митрална регургитация, Сърце-Бял дроб. 2013, 19, 3-4, 8-22 стр.

Български Кардиологичен Институт, Иванова, А., С. Марчев, Т.Веков, Портативните ехографски устройства с размер на смартфон – новият стетоскоп в клиничната практика, Диагностичен и терапевтичен ултразвук, 2013, 2/3, 60-65

2012

Български Кардиологичен Институт, Марчев С., Веков Т., Рациональная фармакотерапия при кардиомиопатии Такоцубо, Рациональная фармакотерапия в кардиологии, 2012, 8, 6

 2011

СБАЛ по кардиология – Плевен, Vekov T., Maznev I., Hristov H., Comparative analysis of the quality of life in home and hospital treatment of patients suffering from heart failure, Official Journal of International Hospital Federation, 2011,47,2

Български Кардиологичен Институт, Vekov T.,  Over-hospitalization& An issue for hospital management, Official Journal of International Hospital Federation, 2011, 47, 2

Български Кардиологичен Институт, Петрова Д., Веков Т., Анализ на зависимостта на нивото на смъртност и ефикасността при случаи на остър инфаркт на миокарда и избора на терапевтичен подход в България през периода 2006-2009, Сърдечно-съдови заболявания, 2011, vol. XLII, 1, 3-8 стр.

2010

СБАЛ по кардиология – Плевен, Петрова Д., Янева О., Иванова А., Веков Т., Липсата на обективна оценка на лекарствените продукти – основна слабост на националната реимбурсна политика, Медицински преглед, 2010, vol. 46, 1, 71-74

Български Кардиологичен Институт, СБАЛ по кардиология – Ямбол, Фуладванд Ф., Аортна дисекация – вечното предизвикателство, Кардиология & Кардиохирургия, 2010, vol. 2, Nr 2, 75-81

Български Кардиологичен Институт, Григоров М., Белодробна емболия, Кардиология & Кардиохирургия, 2010, vol. 2, Nr 2, 74

 

Учебници

2012

Веков Т., Управление и икономика на здравеопазването и здравните реформи, Български Кардиологичен Институт

2011

Веков Т., Стратегия и управление на маркетинга. Принципи и приложения в здравеопазването, Български Кардиологичен Институт

Веков Т., Здравноосигурителни системи. Теоретични основи и модели на финансиране на здравеопазването. Съвременни и бъдещи перспективи за развитие, Български Кардиологичен Институт

2010

Мл. Григоров, Вл. Григоров, Й. Узунангелов, В. Томова, Ф. Фуладванд, Р. Радославова, Пл. Милков, В. Платиканов, Спешна кардиология, Български кардиологичен институт

Мл. Григоров, Вл. Григоров, Л. Владимирова-Китова, Н. Пенков, В. Сиракова, И. Мазнев, Р. Радославова, Е. Вълчева, К. Генова, Я. Есер, К. Либхабер, У. Вангу, М. Гарчева, И. Петров, Ф. Фуладванд, Пл. Милков, Д. Смилкова, Л. Георгиев, В. Томова, Ф. Николов, Ж.-П. Басан, О. Хлиномаз, П. Видимски, Й. Узунангелов, М. Цекова, Т. Донова, Л. Миткова-Денчева, Пл. Панайотов, М. Славов, М. Миланова, О. Хинков, Е. Пазванска, Сл. Джамбазов, Т. Веков, КАРДИОЛОГИЯ, Български кардиологичен институт

Веков Т., Качество и достъпност до лекарствените терапии – съвременни аспекти в контрола на хроничните заболявания, Български Кардиологичен Институт