Хематология

За клиниката:
Клиниката по клинична хематология предлага възможности за диагностика, стадиране, лечение и проследяване на пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на кръвта в съответствие с най-високите стандарти в съвременната медицина.

Съвместно с останалите клинични и лабораторни структури на болничното заведение, в това число съвременна генетична и имунологична лаборатория, клиниката предлага на пациентите комплексен мултидисциплинарен подход в диагностиката, лечението и проследяването на хематологичните заболявания.

Клиниката по клинична хематология разполага с условия за провеждане на модерно лечение като за всеки пациент са осигурени възможности за въвеждане на лекарствата при най-голям комфорт, централизирано разтваряне на лекарствата. Осъществява се и контролирана инфузия на противотуморната терапия с устройства за апаратно венозно вливане, с които се постига оптимално контролиране на концентрацията и потока на лекарствената субстанция към организма.

При необходимост пациентите с хематологични заболявания могат да проведат беседа с психолог.

Дейности:
В клиниката по клинична хематология се прилагат всички иновативни подходи за лечение на доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания – анемии, коагулопатии, остри и хронични левкемии, ходжкинови и неходжкинови лимфоми, миелом и др. Извършват се процедури за цитологично и хистологично изследване на костен мозък (аспирационна пункция и трепанобиопсия).

Лечението на хематологичните заболявания се провежда в съответствие с медицинските хематологични стандарти, като основните терапевтични подходи включват прилагане на химиотерапия, имунотерапия и прицелна терапия.