Кардиохирургия

За клиниката:
Клиниката по кардиохирургия структурно се състои от две кардиохирургични отделения – в Плевен и Бургас, които се ръководят съответно от д-р Й. Красналиев и д-р Вл. Корновски, д.м. В тях се извършват най-съвременните минимално инвазивни и щадящи оперативни интервенции, отговарящи на иновативните световни постижения в областта на кардиохирургията. Дейността на клиниката включва лечението на цялостния спектър от сърдечносъдови заболявания, с изключение на трансплантации.

Клиниката по кардиохирургия функционално се състои от пет пълни хирургични екипа от изключително опитни специалисти, продължаващи своето професионално усъвършенстване чрез постоянно сътрудничество с водещите европейски и световни клиники. Нашият стремеж е да предоставим на своите пациенти медицинско обслужване на най-високото европейско ниво.

Дейности:
Клиниката по кардиохирургия извършва клинична и научна дейност и обучение на докторанти, специализанти и студенти.

Екипът притежава най-добрата експертиза в цялата страна по отношение на минимално инвазивните митрални клапни интервенции – реконструкция или протезиране на митралната клапа чрез видеоасистирани операции през разрез от 3 см до 5 см.

Рутинно изолирани аортни клапи се протезират през разрез в горната част на гръдната половина с дължина 4 см. Въведено в ежедневната практика е имплантирането на безшевна аортна клапа, която има предимството значително да скъсява оперативното време с ЕКК при комплексни сърдечни операции.

Високоспециализираният AORTIC център към клиниката прилага най-съвременните методи при лечението на пациенти с аортна стеноза и болести на аортата. В него са включени специално обучени кардиохирург, инвазивен кардиолог, съдов хирург, специалист по образна диагностика и други медицински специалисти. Резултатите от приложението на транскатетърно аортно клапно протезиране (TAVI), торакално ендоваскуларно аортно протезиране (TEVAR), ендоваскуларно лечение на аневризми на абдоминалната аорта (EVAR) са сравними с постиженията на световните лидери в областта.

Клиниката има голям опит в хирургичното лечение на исхемичната болест на сърцето (байпас-хирургия). При над 70% от пациентите се прилага изключително щадящата оперативна техника на извършване на операцията на биещо сърце (OPCAB). Рутинно е използването на повече от един артериален графт с цел подобряване на дългосрочната прогноза при тези пациенти.

Клиниката е национален лидер в байпас-хирургията на биещо сърце с минимално инвазивен достъп от 4-то ляво междуребрие (MIDCAB).

Пациентите с остра аортна дисекация се лекуват съгласно най-съвременните концепции в аортната хирургия – интраоперативно се работи изключително с антеградна мозъчна перфузия при умерена хипотермия. Използва се и рутинно хибриден подход за лечение на аортната дисекация, засягаща десцендентните сегменти на аортата (хирургично протезиране на възходяща аорта и аортна дъга с последващо ендопротезиране на низходяща аорта).