Клинична лаборатория

Клинична лабораторията МБАЛ „Сърце и Мозък“ осигурява 24-часова възможност за бързо и качествено изследване на пациентите 7 дни в седмицата 365 дни в годината. Лабораторията е оборудвана с модерна апаратура и работи по международно утвърдени аналитични методи.
Всекидневният качествен контрол и участието в Националната система за осигуряване на качеството гарантира надеждността на клинично-лабораторните резултати. Лабораторията разполага с интегрирана лабораторна информационна система с възможност за архивиране на резултатите от всички проведени изследвания и уникална бар-код идентификация на взетите проби.

В лабораторията се използват еднократни игли и епруветки за еднократна (затворена система за взимане на кръв) употреба за гарантиране безопасността и здравето на пациентите. Стриктно се спазват правилата за вътреболнична хигиена.

Екипът на лабораторията консултира пациентите при назначаване и интерпретиране на резултатите.

Хематология

 1. ПКК с автоматично диференциално броене – 5 показателя с диференциално броене
 2. СУЕ – скорост на утаяване на еритроцити
 3. Диференциално броене на левкоцити – микроскопски
 4. Морфология на еритроцити – микроскопски

Кръвосъсирване скрининг

 1. Време на кървене
 2. Протромбиново време PT
 3. Активиано парциално тромбопластиново време (APTT)
 4. Фибриноген
 5. D-Димер
 6. Разредено тромбиново време DTT

Изследване на тромбоцитна функция

Изследване на отговор към антиагрегатни (антитромбоцитни) медикаменти
(аспирин, клопидогрел, празугрел, тикагрелор, ІІв/ІІІа антагонисти) при високо рискови пациенти след мозъчно-съдови инциденти (интервенции с имплантирани стентове) или периоперативно – функционални тестове за тромбоцитна агрегация– ASPI, ADP, TRAP.

 1. ADP тест (Агрегация и изследване чувствителност към Clopidogrel)
 2. ASP тест (Агрегация и изследване чувствителност към Aspirin)

Клинична химия

 1. АсАТ (AST)
 2. АлАТ (ALT)
 3. Лактат дехидрогеназа (LDH)
 4. Гама-глутамил трансфераза (GGT)
 5. Алкална фосфатаза (ALP)
 6. Алфа-Амилаза
 7. Липаза
 8. Общ белтък
 9. Албумин
 10. Глюкоза
 11. Креатинин
 12. Урея (BUN)
 13. Пикочна киселина
 14. Общ билирубин
 15. Директен билирубин
 16. Холестерол
 17. Триглицериди
 18. HDL холестерол
 19. LDL холестерол
 20. Гликиран хемоглобин (HbA1c)

Електролити и олигоелементи

 1. Калий
 2. Натрий
 3. Хлориди
 4. Общ калций
 5. Магнезий
 6. Неорганични фосфати
 7. Желязо
 8. Тотален желязосвързващ капацитет (TIBC)

Хормони

 1. Свободен Т4 (fT4)
 2. Тиреостимулиращ хормон (TSH)
 3. Анти-TPO (MAT)
 4. Пролактин

Туморни маркери

 • Простатно специфичен антиген PSA – total

Сърдечни маркери

 1. Тропонин I
 2. Креатин киназа (CK)
 3. CK MB
 4. NT-proBNP

Маркери на възпалението и специфични протеини

 1. С-реактивен протеин (CRP)
 2. Прокалцитонин

Имунология/Хуморален имунитет

 1. IgG – серум
 2. IgA – серум
 3. IgM – серум

Функционални тестове

 1. Кръвно захарен профил – 3 кратен
 2. Кръвно захарен профил – 4 кратен
 3. Кръвно захарен профил – 6 кратен

Лекарствено мониториране

 • Ванкомицин

Анализ на урината

 1. Микроалбуминурия
 2. Общ белтък
 3. Химично изследване със сухи тестове (Тест-лента) с 11 параметъра
 4. Микроскопско изследване на седимент

Пунктат/Асцит

 1. Относително тегло
 2. pH
 3. Броене на клетки – апаратно
 4. Албумин
 5. Амилаза
 6. Глюкоза
 7. Креатинин
 8. ЛДХ
 9. Холестерол
 10. Общ белтък

Диагностични пакети

Бъбречна функция

 1. Общ белтък
 2. Албумин
 3. Креатинин
 4. Урея
 5. Пикочна киселина
 6. Химично изследване със сухи тестове (Тест-лента) с 11 параметъра

Мониторинг на хипертония

 1. ПКК с автоматично диференциално броене – 5 показателя с диференциално броене
 2. Глюкоза
 3. Креатинин
 4. Холестерол
 5. HDL холестерол
 6. LDL холестерол
 7. Триглицериди
 8. Калий
 9. Натрий
 10. Химично изследване със сухи тестове (Тест-лента) с 11 параметъра

Кардиологични биомаркери

 1. ПКК с автоматично диференциално броене – 5 показателя с диференциално броене
 2. Глюкоза
 3. Креатинин
 4. Холестерол
 5. HDL холестерол
 6. LDL холестерол
 7. Триглицериди
 8. АсАТ (AST)
 9. АлАТ (ALT)
 10. LDL холестерол
 11. Гама-глутамил трансфеаза (GGT)
 12. Калий
 13. Натрий
 14. Химично изследване със сухи тестове (Тест-лента) с 11 параметъра

Чернодробна функция

 1. Общ белтък
 2. Албумин
 3. АсАТ (AST)
 4. АлАТ (ALT)
 5. Гама-глутамил трансфеаза (GGT)
 6. Фибриноген

Диабет-мониторинг

 1. Гликиран хемоглобин (HbA1c)
 2. Глюкоза
 3. Микроалбуминурия