Лабораторни изследвания

Клинична химия

 1. Глюкоза
 2. Урея
 3. Креатинин
 4. Пикочна киселина
 5. Общ белтък
 6. Албумин
 7. Билирубин- общ
 8. Билирубин- директен
 9. Холестерол
 10. hdl- холестерол
 11. ldl- холестерол
 12. Триглицериди
 13. Асат/ got
 14. Алат/ gpt
 15. Гама – глутамил трансфераза- ggt
 16. Алкална фосфатаза
 17. ldh
 18. Креатин киназа
 19. Алфа- амилаза
 20. hb a1c
 21. Липаза

Хематология

 1. ПКК с автоматично диференциално броене
 2. СУЕ
 3. Диференциално броене на левкоцити- микроскопски
 4. Морфология на еритроцити- микроскопски

 Функционални тестове

 1. Кръвно-захарен профил-4-кратен
 2. Креатининов клирънс

Коагулационни показатели

 1. Време на кървене
 2. Време на съсирване
 3. Протромбиново време/ inr
 4. Аактивирано парциално тромбопластиново време
 5. Фибриноген
 6. Д-димер

Електролити и олигоелементи

 1. Калий
 2. Натрий
 3. Хлориди
 4. Общ калций
 5. Магнезий
 6. Неорганичен фосфат
 7. Желязо
 8. ТЖСК

Кръвно-газов анализ

 1. Директно измерени параметри -pH, pCO2, pO2,Сатурация на O2
 2. Изчислени параметри-HCO3,Beb,SBC,BEecf

Тиреоидни хормони

 1. TSH
 2. FT4
 3. anti-TPO/ МАТ

Сърдечни маркери

 1. Troponin I
 2. CK-MB

 Туморни маркери

 1. Total PSA

Маркери на възпалението

 1. CRP

Изследване на урина

 1. Химическо изследване със сухи тестове, комплексно 11 параметъра
 2. Уринен седимент
 3. Микроалбумин в урина
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН

ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА! ТЕЛЕФОН 0700 16 506.

График на националната кампания