Клиника по обща кардиология

Клиниката е специализирана в лечението на остри или хронични сърдечносъдови заболявания в спешен или планов порядък. Изпълняват се всички неинвазивни диагностични методи в кардиологията, чрез които лекарят добива представа за функцията и структурата на сърцето.

Наборът от процедури включва:

 • Трансторакална ехокардиография;
 • Трансезофагеална ехокардиография;
 • Стрес ехокардиография с физическо натоварване;
 • Стрес ехокардиография с  dobutamine;
 • Електрокардиограма, телемониториране;
 • 24-часов Холтер ЕКГ;
 • Стрес ЕКГ тест / велоергометрия;
 • 24-часов Холтер АН – тонопорт;
 • Проверка на електрокардиостимулатори / пейсмейкъри;
 • Диагностика и лечение на исхемична болест на сърцето в различните й форми – остър коронарен синдром (инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия) и хронични коронарни синдроми; работа по спешност с незабавен достъп до инвазивна диагностика и лечение на принципа 24/7;
 • Диагностика и лечение на сърдечна недостатъчност;
 • Диагностика и лечение на клапни заболявания с възможности за провеждане на иновативни техники, както в областта на инвазивната кардиология (TAVI), така и в кардиохирургичната сфера (минимално инвазивни процедури и др.);
 • Диагностика и лечение на болестите на аортата с възможности за провеждане на иновативни техники в областта на инвазивната кардиология (EVAR, TEVAR);
 • Диагностика и лечение на ритъмно проводни нарушения;
 • Диагностика и лечение на резистентна артериална хипертония с възможности за провеждане на иновативни техники в областта на инвазивната кардиология (ренална симпатикова денервация);
 • Диагностика и лечение на кардиомиопатии с възможности за диагностициране на специфични форми на заболяването, като амилоидоза и болест на Фабри, възможности за включване на специфична терапия; с възможности за провеждане на иновативни техники, както в областта на инвазивната кардиология (алкохолна септална аблация), така и в кардиохирургичната сфера (септално редукционна терапия);
 • Диагностика и лечение на белодробна тромбемлобия;
 • Диагностика и лечение на възможности за провеждане на иновативни техники в областта на инвазивната кардиология (селективна фибринолиза, тромб-фрагментация и др.);
 • Диагностика и лечение на вродени сърдечни малформации при възрастни;
 • Диагностика и лечение на болести на перикарда;
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ:

За безплатна скринингова кампания "Живот след COVID-19":
02 4026 406
ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ОБАДЕТЕ СЕ ВЕДНАГА!
ТЕЛ: 0700 911 99.