Лабораторни изследвания

Клинична химия

 1. Глюкоза
 2. Урея
 3. Креатинин
 4. Пикочна киселина
 5. Общ белтък
 6. Албумин
 7. Билирубин – общ
 8. Билирубин – директен
 9. Холестерол
 10. HDL – холестерол
 11. LDL – холестерол
 12. Триглицериди
 13. АСАТ/GOT
 14. АЛАТ/GPT
 15. Гама – глутамил трансфераза – GGT
 16. Алкална фосфатаза
 17. Креатин киназа
 18. Амилаза
 19. Гликиран хемоглобин – HbA1c
 20. CRP

Хематология

 1. ПКК с 3-DIFF апарат
 2. СУЕ
 3. Диференциално броене на левкоцити – микроскопски
 4. Морфология на еритроцити – микроскопски

Функционални тестове

 1. Кръвно-захарен профил-4-кратен
 2. Орален глюкозотолерантен тест

Коагулационни показатели

 1. Време на кървене
 2. Протромбиново време
 3. Аактивирано парциално тромбопластиново време
 4. Фибриноген

Електролити и олигоелементи

 1. Калий
 2. Натрий
 3. Хлориди
 4. Общ калций
 5. Фосфор
 6. Желязо
 7. ТЖСК

Тиреоидни хормони

 1. TSH
 2. FT4

Туморни  маркери

 1. Total PSA

Изследване на урината

 1. Химично изследване на урина с тест-лента – до 10 показателя
 2. Седимент на урина
 3. Микроалбуминурия

Серология – качествено (САМО ПЛАТЕНО)

 1. HIV (СПИН)
 2. HCV (Хепатит C)
 3. HBsAg (Хепатит B)
 4. Wassermann (Сифилис)